Aleksander Widyński

Aleksander Widyński

Aleksander Widyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: aleksander.widynski@asp.gda.pl

Aleksander Widyński

„Powstające w trakcie multiplikacji i powielania motywu, uporządkowane w zwartą kompozycję, która osadza formę i określa kształt, gęste i ekstatyczne prace Aleksandra Widyńskiego są, w sensie estetycznym, przejrzyście logiczne. (...) Powielanie tego samego motywu tworzy magiczne przestrzenie – różne w przekazach doznań emocjonalnych sugerują refleksje o przemijaniu i względności trwania (…) Zmiany koloru, rytmu, natężenia – to wszystko, jak się zdaje, ma służyć prezentacji pracy myśli, dokumentować próby dochodzenia do konkluzji różnymi ścieżkami. A te bywają kręte, bowiem autor ze swoich matryc buduje wciąż odmienne konstelacje, starając się wycisnąć maksymalnie wiele znaczeń. Cóż, przecież każdą z tych wersji można potraktować jak fragment rozbitego zwierciadła, odbijającego w sobie tylko cząstkę przeżywanego świata.” Jerzy Kamrowski (fragment)

Urodzony w 1961 roku w Poniatowej. Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom w 1986 roku. Od 1989 pracuje na Uczelni, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego prowadzi pracownię Sztuki Włókna na Wydziale Malarstwa i kieruje Katedrą Specjalizacji Artystycznych. Tytuł profesora sztuk plastycznych uzyskał w 2013 roku. Zajmuje się malarstwem, grafiką, tkaniną drukowaną oraz wystawiennictwem. Autor 30 wystaw indywidualnych, uczestnik 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.

[2015]

"Created during the multiplication and duplication of the motif, arranged in a compact composition that embeds the form and determines the shape, the dense and ecstatic works of Aleksander Widyński are, in an aesthetic sense, clearly logical. (...) Duplication of the same motif creates magical spaces – different in emotional experience messages suggest reflections about the passing and relativity of duration (...) Changes in colour, rhythm, intensity – all this seems to be used for presenting work of thoughts, documenting attempts come to conclusions by different paths. And these are sometimes winding because the author uses his matrixes to constantly build different constellations, trying to squeeze as many meanings as possible. Well, after all, each of these versions can be treated as a fragment of a broken mirror, reflecting in itself only a part of the lived world." Jerzy Kamrowski (fragment)

He was born in 1961 in Poniatowa. A graduate of the Faculty of Painting and Graphic Arts PWSSP (now ASP) in Gdańsk, diploma in 1986. Since 1989, he has been working at the Academy, currently, as an associate professor, he runs the Fiber Art Studio at the Faculty of Painting and manages the Department of Artistic Specializations. He obtained the title of professor of fine arts in 2013. He is involved in painting, graphics, printed fabric and exhibition. Author of 30 individual exhibitions, participant of 100 group exhibitions in the country and abroad.