Wystawa BLACKOUT #4

Wystawa BLACKOUT #4

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: Zbrojownia Sztuki

Data: 17/03–14/04

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Wystawa BLACKOUT #4

wernisaż: 16.03.2024, godz. 18:00

wystawa czynna: 17.03.2024 – 14.04.2024, godz. 12:00-18:00, z wyłączeniem poniedziałków oraz Świąt Wielkanocnych (tj. 30-31.03 oraz 01.04.2024)

miejsce: Zbrojownia Sztuki

Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku

kurator: Grzegorz Klaman

współpraca: Piotr Mosur

 

23.03.202, godz. 14:00 autorskie oprowadzanie Piotra Mosura po wystawie BLACKOUT #4 – przejdź na stronę

 

Aksel Cetner, Ania Przytocka-Marciniak, Dominik Staszak, Ilo Sękowska-Lenart, Inga Levi, Kacper Buńkowski, Kacper Ignaczak, Katarzyna Pieciukonis, Katarzyna Serkowska, Mac Lewandowski, Madalena Rozbicka, Marcel Bielecki, Emilia Rodziewicz, Marta Kubiś, Michał Kowalczys, Mikołaj Dziurżyński, Oliwia Bebłocińska, Oska Żuk, Patryk Rybus, Szymon Skrzeczkowski, Weronika Sikorska, Zoszka Mykietnik, Zuzanna Malinowska, Aleksandra August, Oliwia Gapińska, Patryk Gacki, Maciej Śmietański

 

Wystawa Blackout prezentuje najciekawsze prace studentów powstałe w ciągu ostatnich kilku lat w Katedrze Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku; sztukę wideo, performance, postfotografię, instalacje, bio art i science art. Sztukę nowych mediów, która poza poszukiwaniem nowych środków wyrazu, pragnie poddać krytycznej refleksji także sposób własnego funkcjonowania i zadaje pytania o status artysty i dzieła jako takiego. Pojawiające się narzędzia sztucznej Inteligencji mają ogromny wpływ na proces kreacji i powstawania dzieła o rozmytym autorstwie i niejasnej definicji. Moc maszynowej kreacji rodzi pokusy manipulacji treściami i produkcją postprawd przesłaniających nam obraz realności. Młoda sztuka, która pracuje w obliczu paraliżu komunikacyjnego wywołanego zalewem i manipulacją obrazów, swój moment konstytutywnej dla siebie jasności, swoistego przebłysku i potencjalnego sensu, znajduje w ryzykownym akcie rozpoczęcia dialogu z technologią i jej użytkownikami. Dynamika i tempo przemian dyktuje postawę krytyczną jako możliwie efektywną i kompatybilną w dostępnym przyborniku jaki oferuje Akademia. Wystawa przekrojowo prezentuje wybrane prace powstałe w ramach programowych pracowni Katedry Intermediów I i II stopnia, różnorodność tematyczna i formalna postuluje budowanie osobowości artysty gotowego do "bycia-w-świecie", wielu obecności na wielu poziomach od lokalnej do globalnej, Agnieszka Jelewska powołując sie na Sloterdijka taką sytuacje nazywa "pianą" -" a więc formą biotechnologicznie generowanej mobilnej interakcji pomiędzy różnymi sferami, bańkami, które nie tyle oddzielają życia jako monady, ile krzyżują je poprzez membrany, interakcje, koegzystencję, zderzanie, transformowanie są one w ciągłym stanie skomunikowania. Z tej perspektywy oczywista staje sie kwestia przeformułowywania i przepozycjonowania dziedzin badawczych." Postulat symbiozy nauk i sztuki, wiedzy i intuicji włącza artystę i jego praktykę w rzeczywistość uodparniając go od nadmiernej zdystansowanej abstrakcji czystej formy. Postrzegamy akt twórczy jako splot odludzkiej aktywności, naturotechniki przekraczającej pęknięcie pomiędzy ludzkim i środowiskiem.

Grzegorz Klaman

 

Wydarzenie FB – przejdź na stronę

Współorganizator: Fundacja Wyspa Progress

 

BLACK OUT # 4

16 March – 14 April 2024 Armoury of Art

Exhibition open from 12:00 a.m. to 6 p.m.

The Chair of Intermedia

Faculty of Sculpture and Intermedia of ASP in Gdańsk

Curator: Grzegorz Klaman

Co-operator: Piotr Mosur

 

Aksel Cetner, Ania Przytocka-Marciniak, Dominik Staszak, Ilo Sękowska-Lenart, Inga Levi, Kacper Buńkowski, Kacper Ignaczak, Katarzyna Pieciukonis, Katarzyna Serkowska, Mac Lewandowski, Madalena Rozbicka, Marcel Bielecki, Emilia Rodziewicz, Marta Kubiś, Michał Kowalczys, Mikołaj Dziurżyński, Oliwia Bebłocińska, Oska Żuk, Patryk Rybus, Szymon Skrzeczkowski, Weronika Sikorska, Zoszka Mykietnik, Zuzanna Malinowska, Aleksandra August, Oliwia Gapińska, Patryk Gacki, Maciej Śmietański

 

“The Blackout” exhibition features of the most interesting students’ artworks created over the last few years at the Department of Intermedia of the Academy of Fine Arts (ASP) in Gdańsk: video art, performance, post-photography, installations, bio- and science art. New media art, which, apart from its search for new means of expression, also wants to critically reflect on the way it functions itself, as well as ask questions about the status of the artist and the work of art as such. The tools of artificial intelligence, which have recently appeared, have a huge impact on the process of the creation and appearance of the art works whose authorship is blurred and definition vague. The power of machine creation tempts one to manipulate the content and produce post-truths which obscure our image of reality. Young art, now working in the face of communication paralysis, caused by the flood and manipulation of images, finds the moment of its constitutive clarity ­– a kind of glimpse and potential sense found in the risky act of starting a dialogue with technology and its users. The dynamics and pace of changes dictate the critical attitude which is possibly effective and compatible with the available toolkit offered by the Academy. The exhibition presents a comprehensive view of selected works created as part of the programme workshops of the Department of Intermedia of the 1st and 2nd degrees; their thematic and formal diversity postulating the building of the personality of an artist ready to "be-in-the-world", along with multifarious of presences on many levels, from local to global. Agnieszka Jelewska referring to “Sloterdyika” calls such a situation "foam" – that is a form of biotechnologically generated, mobile interaction between various spheres and bubbles that do not as much separate lives as monads but makes them cross with each other through membranes, interactions, coexistence, collisions, and transformations – they are in a constant state of communication. From this perspective, the issue of reformulating and repositioning research fields becomes obvious. The postulate of symbiosis of science and art, knowledge and intuition integrates the artist and their practice into reality, immunising the artist from excessively distanced abstraction of pure form. We perceive the creative act as a nexus of human-derived activity and nature technology, transcending the rupture between the human and the environment.

Grzegorz Klaman