Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę II

Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę II

Data: 21/11–19/12/2023

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Międzynarodowa wystawa PARA BELLUM szykuj się na wojnę II

wernisaż: 23.11.2023 r., godz. 15.00

wystawa czynna: 24.11 – 19.12.2023, czynna codziennie (pon. – niedz.) w godz. 10.00 – 14.00

miejsce: Galeria ART 39, ul. Orłowska 39, Gdynia

kuratorka: Agnieszka Babińska

koordynatorka projektu, koordynatorka do kontaktów z arystkami/artystami z Ukrainy: Dana Yakymchuk

producentka/realizatorka: Zuzanna Kownacka

 

Artystki/Artyści:
Agnieszka Babińska, Katarzyna Bojko-Szymczewska, Izabela Borkowska, Rafał Borkowski, Vanessa Bourdier, Alicja Buławka-Fankidejska, Dymitrij Buławka-Fankidejski, Beata Cedrzyńska, Liudmila Davydenko, Olena Dodatko, Taras Dzyndra, Mariusz Filipowicz, Magdalena Hinz-Wójcicka
Sylwia Jakubowska-Szycik, Grzegorz Jarmocewicz, Robert Kaja, Filip Kalkowski, Olena Levder, Adriana Majdzińska, Anna Młotowska, Janusz Musiał
Sebastian Murza, Maryna Naumchuk, Valentyn Odnoviun, Nataliia Pavliuk, Agnieszka Piasecka, Czesław Podleśny, Roman Romanyshyn, Joanna Rusinek, Jerzy Rymar, Lina Savchenko, Serhiy Savchenko, Wojciech Sęczawa, Agata Szuba, Jaroslava Tkachuk, Dorota Walentynowicz, Sławomir Witkowski, Yurko Vovkogon, Dana Yakymchuk.

PARA BELLUM
szykuj się na wojnę II

Si vis pacem, para bellum (dosł. „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”) – przysłowie łacińskie, sparafrazowane zdanie z prologu do dzieła O sztuce wojennej Wegecjusza, historyka rzymskiego z IV w. n.e.

To druga edycja międzynarodowej wystawy. Pierwsza miała miejsce w rocznicę rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2023 r. Jej kontekst uległ zmianie po terrorystycznych atakach Hamasu na Izrael i bombardowaniach Strefy Gazy.
Dzisiaj oprócz wojny w Ukrainie mamy tysiące ofiar po stronie Palestyny i po stronie izraelskiej. Konflikt na Bliskim Wschodzie i masowy exodus Ormian z Górskiego Karabachu w obawie przed czystkami etnicznymi po niedawnej interwencji zbrojnej wojsk Azerbejdżanu.
Możemy zadać sobie pytanie czy światu grozi wybuch III wojny światowej? Czy ta wojna już trwa?

Dzięki sztuce trudniej nam odwrócić wzrok i wycofać się do bezpiecznej codzienności.
W połowie XX wieku w środku Europy reżimy nazistowski oraz sowiecki wymordowały wielu ludzi (ok. pięćdziesięciu milionów ofiar). Wierzyliśmy naiwnie w zwycięstwo demokracji i wolność po zakończeniu zimnej wojny, ale autorytaryzm powrócił do Rosji, putinowscy oligarchowie, nacjonaliści, separatyści, radykałowie...
Okrucieństwo, strach, nienawiść, ludobójstwo, przemoc, gwałt, dramat, tragedia, zniszczenie, śmierć – to kilka słów określających wojnę. Tym razem „naszą” wojnę, która jest tak blisko, nie tylko ze względu na sąsiedztwo Ukrainy, nie tylko dlatego , że ruskie orki mogą przyjść po nas, ale dlatego, że jesteśmy w nią mocno zaangażowani.
Wojna, która do niedawna wydawała się ważnym, acz zamkniętym doświadczeniem naszej części Europy, powraca dziś jako wciąż aktualna i przerażająca możliwość. Po październikowym ataku Hamasu na Izrael coraz większą obawę przed wciągnięciem w konflikt żywią nie tylko bezpośredni sąsiedzi Izraela, lecz również Europa. wzrasta zagrożenie przemocą i zamachami terrorystycznymi sympatyków Hamasu na jej terenie. Wojna zatacza coraz szersze kręgi.

W tej wojnie, która trwa od 2014 roku, a od pełnej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, w wojnie, w którą zaangażowany jest cały świat i która dalej trwa – głos artystów w walce o wolność i prawdę jest bardzo ważny. Artyści nie przestali tworzyć, komentują otaczające ich cierpienie, próbują zwrócić uwagę na dotykającą ich niesprawiedliwość, apelują do sumienia świata.
Poprzez sztukę wyrażamy swój sprzeciw wobec wojny, dwudziesta zasada w O tyranii. Dwadzieścia lekcji z dwudziestego wieku, podwójnym dekalogu mającym źródło w lekcjach z przeszłości Timothy’ego Snydera brzmi:

„Bądź tak odważny jak potrafisz. Jeżeli nikt z nas nie będzie gotowy zginąć za wolność, wszyscy umrzemy w tyranii”

Agnieszka Babińska

 

Міжнародна виставка PARA BELLUM II – готуйся до війни

Вернісаж: 23 листопада 2023 р. о 15:00

Галерея АРТ 39, вул. Орловська 39, Гдиня

Виставка працює з 24.11 – до 19.12.2023 року

Щодня (пн – нд) з: 10.00 – 14.00

Куратор: Аґнєшка Бабінська

Координатор проєкту/координатор контактів з митцями з України: Дана Якимчук

Реалізація за сприяння: Зузанна Ковнацька

 

PARA BELLUM II готуйся до війни

Si vis pacem, para bellum (букв. «Хочеш миру, готуйся до війни») — латинське прислів’я, перефразована цитата з прологу твору «Про військове мистецтво» римського історика

Вегеція,  IV ст. н.е..

Друга едиція міжнародної виставки. Перша була відкрита 24 лютого 2023 р., в день коли минув рік після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Її контекст  вимушено змінився після терактів ХАМАС в Ізраїлі  і бомбардувань сектора Газа.

Сьогодні, до жахіття війни в Україні, додалися тисячі жертв з боку Палестини та Ізраїлю, конфлікт на Близькому Сході та масовий вихід вірмен з Нагірного Карабаху через страх етнічних чисток, які їм загрожують внаслідок недавньої військової інтервенції  військ Азербайджану. 

Можемо задаватися питанням, чи загрожує світу ІІІ світова війна ? А може ця війна вже триває?

Проте мистецтво не дає нам відвести погляд і відступити в безпечну повсякденність.

У середині ХХ століття у центрі Європи нацистський і радянський режими  знищили масу людей (близько п'ятдесяти мільйонів жертв ІІ Світової війни). Ми наївно повірили в перемогу демократії та свободи після закінчення «холодної війни», але авторитаризм знову повернувся в Росію: путінські олігархи, націоналісти, сепаратисти, радикали...

Жорстокість, страх, ненависть, геноцид, насильство, зґвалтування, драма, трагедія, руйнування, смерть – тільки декілька слів що описують жахіття війни. Цього разу це «наша» війна, вона близько, не тому що в сусідній Україні, і не тільки тому, що і за нами можуть прийти російські орки, але тому, що ми глибоко заангажовані в ній. 

Війна, яка донедавна здавалась важливим, але закритим досвідом Європи повертається сьогодні як актуальна і жахлива ймовірність. Після недавньої атаки ХАМАС на Ізраїль в жовтні зʼявляється чим раз більше побоювань втягнення в конфлікт не тільки безпосередніх сусідів Ізраїля але й цілої Європи, зростає загроза насильства та терактів з боку симпатиків цієї терористичної організації на її території. Війни охоплюють чим раз ширше коло територій. 

У війні яка триває в Україні з 2014 року, особливо з моменту повного вторгнення Росії на її територію 24 лютого 2022 року, у війні в яку втягнутий увесь світ і яка весь час триває – голос митців у боротьбі за свободу і справедливість є беззаперечно важливим. Художники не припиняють творити, рефлексуючи на  оточуючі їх жахіття, притягують увагу до несправедливості, яка їх безпосередньо стосується, апелюють до сумління світу.

Мовою мистецтва висловлюємо наш спротив війні. Двадцятий принцип в праці «Про тиранію: двадцять уроків двадцятого століття» подвійний декалог, що ґрунтується на уроках з минулого Тімоті Снайдера звучить:

«Будь настільки відважним як можеш. Якщо ніхто з нас не буде готовий померти за свободу, ми всі помремо в тиранії»

Аґнєшка Бабінська

 

PARA BELLUM
Get ready for the war II

Si vis pacem, para bellum (literally "If you want peace, prepare for war") is a Latin proverb paraphrased from the prologue of the „Art of War” written by Venetius – Roman historian from the 4th century AD.

This is the second edition of the international exhibition. The first took place on the anniversary of Russia's full-scale invasion of Ukraine on February 24, 2023. Its context changed after the Hamas terrorist attacks on Israel and the bombings of the Gaza Strip. Today, in addition to the war in Ukraine, we have thousands of victims on the Palestinian and Israeli sides. Conflict in the Middle East and the mass exodus of Armenians from Nagorno-Karabakh for fear of ethnic cleansing after the recent military intervention of Azerbaijani troops. We can ask ourselves whether the world is at risk of the outbreak of World War III? Is this war already going on?

Because of art, it is harder for us to look away and retreat to the safe everyday life.
In the midst of the 20th century, in the middle of Europe, the Nazi and Soviet regimes murdered approximately fifty million people. We naively believed in the victory of democracy and freedom after the end of the Cold War, but authoritarianism has returned to Russia through Putin's oligarchs, nationalists, separatists and radicals.
Cruelty, fear, hatred, genocide, violence, rape, tragedy, destruction, death – these are a few words to describe the war. This time it is ”our" war, which is so close, not only because of the proximity of Ukraine, or because of that the Russian orcs might come after us, but also because we are deeply involved in it.
The war, which until recently seemed to be an important but closed experience in our part of Europe, returns today as a still current and terrifying possibility. After the October attack by Hamas on Israel, not only Israel's immediate neighbors but also Europe are increasingly afraid of being drawn into the conflict. the threat of violence and terrorist attacks by Hamas sympathizers in its territory is increasing. The war is spreading more and more widely.

In this war, which began exactly one year ago (February 24), Russia attacked Ukraine, in a war in which the whole world is now involved and which is still going on. Voice of artists in the fight for freedom and truth is very important. Artists have not stopped creating. They comment on the suffering that surrounds them, trying to draw attention to the injustice affecting them and trying to appeal to the conscience of the world.
Through art we express our opposition to war. According to Tymothy Snyder’s book „On Tyranny. Twenty Lessons from the Twentieth Century” twentieth principle a double decalogue rooted in the lessons from the past, we can read:
"Be as brave as you can. If none of us is willing to die for freedom, we will all die in tyranny”.

Agnieszka Babińska