Międzynarodowa konferencja (Nie)opowiedziane – co tkwi u podstaw fotografii i pamięci

International conference (Un)told - what lies at the basis of photography and memory

Międzynarodowa konferencja (Nie)opowiedziane - co tkwi u podstaw fotografii i pamięci

Data: 16–17/12/2023

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Międzynarodowa konferencja (Nie)opowiedziane – co tkwi u podstaw fotografii i pamięci

International conference (Un)told - what lies at the basis of photography and memory

16-17.12.2023, Audytorium, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6

16/17/12/2023, Auditorium, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Targ Węglowy 6

Please scroll down for English version

 

Transmisja online dostępna 16.12, godz. 9:30 (sobota)
https://youtube.com/live/NplcytvPl2o?feature=share

Transmisja online dostępna 17.12, godz. 10:00 (niedziela)
https://youtube.com/live/XThhB8yX0k8?feature=share

 

Online broadcast available here:

Saturday
https://youtube.com/live/YsOguY8nRN4?feature=share

Sunday
https://youtube.com/live/ro6UeQpcnFo?feature=share

 

Pomysł i realizacja: Agnieszka Babińska
Idea and realisation: Agnieszka Babińska

Współpraca: ania włodarska
Co-operation: ania włodarska

Identyfikacja graficzna: Mariusz Filipowicz
Graphic design: Mariusz Filipowicz

Współpraca graficzna: Magdalena Czajka-Cardoso
Graphic cooperation: Magdalena Czajka-Cardoso

Rada Artystyczno-Naukowa

Powołana przez Jego Magnificencję prof. ASP dr hab. Krzysztofa Polkowskiego, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

przewodnicząca:
dr Agnieszka Babińska, ad. (Kierunek Fotografia, WRI, ASP w Gdańsku)

prof. Robert Kaja (Dziekan WRiI, ASP w Gdańsku)

prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska (ASP Gdańsk, historyczka sztuki i kuratorka)

dr Adam Mazur (Wydział Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, historyk sztuki, kurator)

dr hab. prof. UAP Jarosław Klupś (Dziekan Wydziału Fotografii UAP)

prof. UŚ dr hab. Janusz Musiał (Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, UŚ Katowice)

dr Weronika Kobylińska (PWSFTviT w Łodzi , Katedra Fotografii i Produkcji Telewizyjnej, prezeska w:

Fundacja Archeologia Fotografii)

mgr Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka (Kierowniczka Gdańskiej Galerii Fotografii MNG w Gdańsku)

Program konferencji

(Nie)opowiedziane – co tkwi u podstaw fotografii i pamięci

The conference programme

(Un)told – what lies at the basis of photography and memory

SOBOTA 16 grudnia 2023
SATURDAY 16 December 2023

Prowadzenie I. Dnia Konferencji: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka
Conducting the 1st Day of the Conference: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

9:30/9:30 a.m.

Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości i gościń, prelegentów i prelegentek
Commencement of the conference – welcome speeches to the guests, speakers.

Wykład inauguracyjny/Opening lecture
dr Adam Mazur

Niepamięć. W stronę nowej archeologii fotografii./ Oblivion. Towards a new archeology of photography

PRZERWA 15 minut
BREAK 15 min.

 

I PANEL/PART I
11:00-12:00

Alnis Stakle
Fotografia w cztery minuty: ponowne rozważenie fotografii i komunikacji politycznej./ Four
Minute Photography: Reconsidering Photography and Political Communication.

Grąbczewska Małgorzata
Fotografia i pamięć we wczesnym francuskim piśmiennictwie o fotografii./ Photography and memory in early French writing on photography.

Lech Lechowicz
Problem czasu w medialnej refleksji oraz w praktykach awangardy i neoawangardy./ The problem of time in media reflection and in avant-garde and neo-avant-garde practices.

 

Podsumowanie panelu.
PRZERWA 15 min.
Summary
BREAK 15 min.

 

II PANEL/PART II
12:15-12:55

Andrzej Dudek-Dürer
Dotyk Czasoprzestrzeni II/ Touch of Time II

Jowita Mormul
Przeszłość dzieje się w teraźniejszości./ The past is happening in the present.

Podsumowanie panelu.
PRZERWA 15 min.
Summary
BREAK 15 min.

 

III PANEL/PART III
13:10-14:20

Adrian Wykrota
Sztuka poza sztuką? Fotografia dokumentalna w Polsce./ Art beyond art? Documentary photography in Poland

Grzegorz Jarmocewicz
Każda miniona chwila. Fotografia jako pamięć./ Every past moment. Photography as memory.

Marzena Kolarz
Fotografia jako autobiograficzne medium i metoda badania tożsamości./ Photography as an autobiographical medium and method of examining identity.

Podsumowanie panelu.
PRZERWA 30 min.
Summary
BREAK 15 min.

 

IV PANEL/PART IV
14:50-15:40

Weronika Kobylińska
Pamięć w ruchu? Procesualna praktyka fotograficzna Antoniego Zdebiaka./Memory on the move? Antoni Zdebiak's processual photographic practice.

Josée Pedneault
Badda oznacza Morze: pamięć osobista i wygnanie./Badda means the Sea: Personal memory & exile.

Podsumowanie panelu.
PRZERWA 15 min
Summary
BREAK 15 min.

 

V PANEL/PART V
16:00-17:00

Janusz Musiał
Memoria. Palimpsesty i klisze – światłoczułe obrazy./ Memorial. Palimpsests and plates – photosensitive images.

Antoine Martin
Unveiled Images: Exploring the Interplay of Analog and Digital in Relationship to Photography and Memory./ Odsłonięte obrazy: Badanie wzajemnego oddziaływania metod analogowych i cyfrowych w związku z fotografią i pamięcią.

Podsumowanie i zakończenie I. Dnia Konferencji
Summary and conclusion of Day 1st of the Conference

NIEDZIELA 17 grudnia 2023

Prowadzenie II. Dnia Konferencji: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
Conducting the 2nd Day of the Conference: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

godz. 10:00/10:00

Przywitanie prelegentów, prelegentek oraz gości, gościń
Welcome speeches to the guests, speakers

Wprowadzenie i wstęp: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska
Introduction: prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska

 

I PANEL/PART I

10:20-11:10

Piotr Wołyński
Fotografia w trybie przypuszczającym/ Photography in the subjunctive

Valentyn Odnoviun
Obraz i jego moc: wzajemne oddziaływanie rzeczywistości i wyobraźni w fotografii/ The

Image and Its Power: Interplay of Reality and Imagination in Photography

Podsumowanie
PRZERWA 15 min
Summary
BREAK 15 min.

 

II PANEL/PART II

11:25-12:20

Patrycja Orzechowska
Medium – o pewnej kolekcji cieni/ Medium – about a collection of shadows.

Nigel Grierson
Fotografia i pamięć/ Photography and Memory.

 

Podsumowanie
PRZERWA 15 min
Summary
BREAK 15 min.

 

III PANEL/PART III

12:35-13:25
Dorota Walentynowicz
THE KODAK MOMENT i masowy rynek obrazów/ What lies at the basis of photography and memory – The „Kodak Moment” and the mass market for images.

Neil Andrew Taylor
Zakup i pamięć/ Purchase and Memory.

Podsumowanie panelu
Summary

 

Zakończenie Konferencji.
Close of the Conference.

 

NIEDZIELA 17.12.2023 godz. 15:30/ SUNDAY 17/12/2023 4:30 pm

Wydarzenie towarzyszące: indywidualne oprowadzanie po wystawie Valentyn Odnoviun.
Echa niewidzianych. NOMUS Nowe Muzeum Sztuki Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

Accompanying event: individual guided tour through the exhibition Valentyn Odnoviun.
Echoes of the Unseen
NOMUS New Art Museum Branch of the National Museum in Gdansk

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona pamięci obrazu, jakim jest medium fotografii, w ramach popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców i naukowczyń, badań naukowych i prac rozwojowych oraz promocji nauki, ukazując przydatność wiedzy naukowej w codziennym życiu, jednocześnie upowszechnia tradycję społeczności akademickiej. Zostal(i/ły) zaprosz(eni/one) z Polski oraz Europy i Kanady twórcy, twórczynie wizualn(i/e) oraz teoretycy, teoretyczki z dziedziny fotografii zajmując(y/e) się tym tematem, aby przedstawil(i/ły) swój dotychczasowy dorobek oraz aktualne badania w formie paneli dyskusyjnych. Konferencja podsumowana zostanie w późniejszym czasie wydawnictwem, które będzie zawierało eseje teoretyczne autorstwa zaproszonych artystów, artystek i naukowców, naukowczyń.

Do udziału w panelach zostali zaproszeni wykładowcy, wykładowczynie z różnych ośrodków fotograficznych (ASP Gdańsk, UAP Poznań, ASP Wrocław, ASP Warszawa, ASP Łódź, Szkoła Filmowa Katowice, Szkoła Filmowa Łódź, Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Sztuk Scenicznych FAMU w Pradze, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Narodowa Akademia Sztuk Wizualnych i Architektury Kijów, Uniwersytet Stradiņša w Rydze, Wileńska Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Concordia w Kanadzie) oraz artyści i artystki, co wskaże na zainteresowania medium fotograficznym, jego różnorodnymi obszarami, różnym podejściem do fotografii, zróżnicowanym myśleniem o medium i będzie stanowiło o ważnym aspekcie, jakim jest wymiana doświadczeń.

Konferencja będzie trwała dwa dni, z podziałem na panele, każdy z dni będzie prowadzony przez keynote speakera wprowadzającego w obszar związany z danym ujęciem tematu.

Wykład inauguracyjny zostanie wygłoszony przez dr Adama Mazura.

Teksty na bazie prezentowanych referatów zostaną opublikowane w roku 2024 (planowane dwujęzyczne wydawnictwo z nr ISBN).

Elementem towarzyszącym, wynikającym z konferencji jest międzynarodowa, interdyscyplinarna wystawa (Nie)opowiedziane.

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała nauka II

The project is co-financed by the state, granted by the Minister of Education and Science under the Excellent Science II Program

An international scientific conference dedicated to the memory of the image which is the medium of photography, as part of the popularization of scientific achievements, the work of scientists, research and development work and the promotion of science, showing the usefulness of scientific knowledge in everyday life, while promoting the tradition of the academic community. We will invite visual artists and theoreticians from Poland and Europe who work in the field of photography and who deal with this topic to present their achievements and current research in the form of discussion panels.

The conference will be summarized later with a publication that will contain theoretical essays by invited artists and scientists.

International conference and exhibition of lecturers from various photographic centers (Academy of Fine Arts in Gdansk, University of the Arts in Poznan, Academy of Fine Arts in Wroclaw, Katowice Film School, Lodz Film School, Film and Television Department of the FAMU Academy of Performing Arts in Prague, Lviv National Academy of Arts, National Academy of Visual Arts and Architecture in Kiev, Rīga Stradiņš University, Vilnius Academy of Fine Arts, Concordia University Canada) will encourage interest in the photographic medium, its diverse areas, different approaches to photography, diverse thinking about the medium and the exchange of experiences.

The conference will last two days and will be divided into sections. During each section a keynote speaker will introduce issues related to a given approach to the topic. The conference will be opened by an inaugural lecture.

Texts based on the presented papers will be published in 2024.

 

Wydarzenie na fb – przejdź na stronę