Wyrażamy solidarność z Ukrainą

We express our solidarity with Ukraine

Wyrażamy solidarność z Ukrainą

Wyrażamy solidarność z Ukrainą

We express our solidarity with Ukraine

W imieniu społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wyrażam najwyższe zaniepokojenie sytuacją na wschodzie. Wypowiedzi i działania władz Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i narodu ukraińskiego budzą zrozumiały niepokój i sprzeciw. Ukraina ma niezbywalne prawo do samostanowienia i podejmowania decyzji zgodnie interesem swoich obywateli.       

Wobec realnego zagrożenia dla Ukrainy i jej obywateli wyrażamy solidarność ze wszystkimi przedstawicielami naszej społeczności, wśród której są studenci, doktoranci i pracownicy, reprezentujący narodowość ukraińską.

Wyrażamy także solidarność ze społecznością Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, zaprzyjaźnioną z nami uczelnią artystyczną.

Wyrażamy solidarność z Ukrainą.                                            

Jesteśmy z Wami!

 

Prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

On behalf of the community of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, I express my deepest concern about the situation in the east. The statements and actions of the authorities of the Russian Federation towards Ukraine and the Ukrainian nation arouse understandable concern and opposition. Ukraine has the inalienable right to self-determination and make decisions in the interests of its citizens.

In the face of the real threat to Ukraine and its citizens, we express our solidarity with all representatives of our community, including students, doctoral students, and employees of Ukrainian nationality.

We also express our solidarity with the community of our partner Academy, the Lviv National Academy of Arts.

We express our solidarity with Ukraine.

We are with you!

Prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski

Rector of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

Ми висловлюємо свою солідарність з Україною

Від імені громади Академії образотворчих мистецтв у Гданську висловлюю глибоку стурбованість ситуацією на сході. Заяви та дії влади Російської Федерації щодо України та українського народу викликають зрозуміле занепокоєння та спротив. Україна має невід’ємне право на самовизначення та прийняття рішень в інтересах своїх громадян.
З огляду на реальну загрозу для України та її громадян, ми висловлюємо солідарність з усіма представниками нашої громади, включаючи студентів, докторантів та працівників української національності.
Ми також висловлюємо свою солідарність із громадою Львівської національної академії мистецтв, мистецької школи, з якою ми підтримує дружні відносини.
Ми висловлюємо свою солідарність з Україною.
Ми з Вами!

Проф. Академії образотворчих мистецтв д-р габ. Кшиштоф Полковський
Ректор Академії образотворчих мистецтв у Гданську