Theoria cum Praxi of Performance Art 2022

Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6

Przestrzeń: PATIO

Data: 2–3/10/2022

Theoria cum Praxi of Performance Art 2022

FNAF 8 Nudity as a Political Gesture

Performance Art Festival & Conference

 

FNAF 8: Workshop

Fundacja Wyspa Progress Artlab

Wyspa Sobieszewska, ul. Kampingowa 95 (bus 112, bus stop Kampingowa)

Sunday-Monday, October 2-3, 2022

The workshops are organized for students of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. However, it is open to anyone interested from outside the ASP.

Workshop conducted by prof. Lenka Klodová, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Body Design Studio.

The results of the workshops, and the performance works created during the workshops, will be presented to the public on October 6, 2022, at the Patio Gallery at the Academy of Fine Arts in Gdańsk as part of the FNAF 8 festival.

Registration for workshop: Piotr Mosur: piotr.tadeusz.mosur@asp.gda.pl

 

Workshop’s assumptions

FNAF in Gdansk organizes an intensive workshop on Nudity as a Political Gesture. The workshop will consist of 5-6 events led by Czech artists, participants of the performance festival.

The lecturers, together with the participants, will explore the possibilities of whether it is possible to be politically active as a body or, on the contrary, if it is possible to solve political issues and leave the body out of it. They will investigate whether the potential of nudity is now completely destroyed as it has been absorbed by the porn industry or whether it is still possible to see some diversionary or even magical power in it.

 

Workshop’s program

Sunday

10:00 – introduction to the FNAF presentation and introduction to the topic by Lenka Klodová

11:00 – 1st workshop

12:00 – break

13:00 – 2nd workshop

14:00 – break

14:30 – 3rd workshop

15:30 – discussion, reflection

 

Monday

11:00 – 4th workshop

12:00 – break

13:00 – 5th workshop

14:00 – break

14:30 – 6th workshop

15:30 – discussion, reflection

 

 

 

 

FNAF 8: Warsztaty

Niedziela-poniedziałek, 2-3 października, 2022

Fundacja Wyspa Progress Artlab

Wyspa Sobieszewska, ul. Kampingowa 95  (autobus 112, przystanek Kampingowa)

Warsztaty są organizowane dla studentów ASP w Gdańsku. Jednak ich charakter jest otwarty dla zainteresowanych spoza ASP.

Warsztaty prowadzi prof. Lenka Klodová, Brno University of Technology, Faculty of Fine Arts, Body Design Studio.

Efekty warsztatów oraz zrealizowane podczas warsztatów performance zostaną zaprezentowane publicznie 6 października 2022 roku w Galerii Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach festiwalu FNAF 8.

Zapisy na warsztaty: Piotr Mosur: piotr.tadeusz.mosur@asp.gda.pl

 

Założenia programowe warsztatów

FNAF w Gdańsku organizuje intensywne warsztaty na temat nagości jako gestu politycznego. Warsztaty będą się składać z 5-6 wydarzeń prowadzonych przez czeskich artystów, uczestników festiwalu performance.

Wykładowcy wspólnie z uczestnikami będą badać, czy możliwe jest bycie aktywnym politycznie jako ciało, lub też przeciwnie, czy możliwe jest rozwiązywanie kwestii politycznych z pominięciem ciała, poza nim. Zbadamy, czy potencjał nagości został całkowicie zniszczony, ponieważ został wchłonięty przez przemysł pornograficzny, czy nadal można dostrzec w nim pewną dywersyjną, a nawet magiczną moc.

 

Program warsztatów

Niedziela, 2.10

10:00 – wprowadzenie, prezentacja FNAF i wprowadzenie do tematu – Lenka Klodová

11:00 – 1 warsztat

12:00 – przerwa

13:00 – 2 warsztat

14:00 – przerwa

14:30 – 3 warsztat

15.30 – dyskusja, refleksje

 

Poniedziałek, 3.10

11:00 – 4 warsztat

12:00 – przerwa

13:00 – 5 warsztat

14:00 – przerwa

14:30 – 6 warsztat

15:30 – dyskusja, refleksje