Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego na rok akademicki 2021/2022. Nabór trwa od 31 stycznia do 25 lutego 2022 r. Decyduje data stempla wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez studenta spełniającego kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego (Rozdział 3 Regulaminu).

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem województwa pomorskiego
  • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie, na które składany jest wniosek
  • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:
    • uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia (spośród wskazanych w Regulaminie)
    • uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku

 

Szczegółowe informacje na stronie – przejdź do strony