Konferencja "Kobiety na Akademiach"

Conference Women at the Academies

Konferencja

Data: 23–24/03/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Konferencja "Kobiety na Akademiach"

Conference Women at the Academies

Please scroll down for English version

Transmisja online dostępna 23.03, godz. 13:00
https://youtu.be/aoFFWeW4oSA

Transmisja online dostępna 24.03, godz. 12:30
https://youtu.be/qv8jyi1DAq4

 

Online broadcast available here:
https://www.youtube.com/watch?v=giJyi5WlQxs

 

Program konferencji
KOBIETY NA AKADEMIACH

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6

----------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 23.03. 2022

12.00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Kobiety na Akademiach / Anka Leśniak

----------------------------------------------------------------------------

13.00

Rozpoczęcie konferencji, powitanie prelegentek/prelegentów oraz gości

PANEL I

13.15 – 15.00

Anna Walewska, Wzorce osobowe na Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce AD 2022 r. w odniesieniu do raportu „Marne szanse na awanse?” z 2015 r.

Izabella Gustowska, Wyspa Kobiet

dyskusja

----------------------------------------------------------------------------

15.00 – 15.15 Przerwa

----------------------------------------------------------------------------

PANEL II cz. 1

15.15 – 16.15

Magdalena Grzybowska, Nieznośna lekkość papieru. Uległość (online)

Anna Tyczyńska, Professoressa

----------------------------------------------------------------------------

16.15 – 16.30 Przerwa

----------------------------------------------------------------------------

PANEL II cz. 2

16.30 – 18.30

Roman Nieczyporowski, Radość tworzenia. Rola Teresy Sierant w budowaniu marki gdańskiej ASP (online)

Jacek Kornacki, Kultura Pamięci. Maria Skowrońska

Mariola Balińska, Strategie artystyczne na wybranych przykładach twórczości artystek

przełomu lat 80. I 90. w Gdańsku

dyskusja

----------------------------------------------------------------------------

19.00 – 21.00

Pokaz filmu Love Stories oraz rozmowa z artystkami

Izabella Gustowska, Martyna Miller, Maja Okamgnienie, Joanna Pietrowicz, Maria Subczyńska, Katarzyna Wojtczak, Weronika Wronecka

prowadzenie: Mariola Balińska

----------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 24.03. 2022

PANEL I

12.30-14.30

Rozpoczęcie 2 dnia konferencji

Jakob Krameritsch i Simone Bader, Spezialschule (online)

Ulrike Hirhager, …szkodząc ciszy i porządkowi w instytucji (online)

Iwona Demko, Moje życie w Akademii

dyskusja

----------------------------------------------------------------------------

14.30 – 14.45 przerwa

----------------------------------------------------------------------------

PANEL II

14.45 – 17.00

Jolanta Rudzka-Habisiak, Tkanina w Akademiach. Historia i teraźniejszość (online)

Marta Kołacz, Współtwórczynie. Kobiety i projektowanie w pierwszych latach gdańskiej ASP

Edyta Majewska i Jacek Staniszewski, Pracownia Propagandy Społecznej – Projektowanie

Idei

Martyna Miller, Intymność, seksualność i afekt w i wobec Akademii

dyskusja

----------------------------------------------------------------------------

17.00-17.15 przerwa

----------------------------------------------------------------------------

PANEL III

17.15-19.00

Marina Gržinić, Nowa generacja artystek na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu: Marissa Lobo, Asma Aiad, Jennifer Ndidi Iroh (online)

Katarzyna Lewandowska, Feminizm troski. Strategie i działania w ASP w Gdańsku

Irena Zieniewicz, Empatia jako czynnik determinujący pracę twórczą i dydaktyczną

w kontekście indywidualnej drogi artystycznej i dydaktycznej

dyskusja i zakończenie konferencji

 

KOBIETY NA AKADEMIACH
Międzynarodowa konferencja naukowa

23-24.03. 2022

 

International Academic Conference

March 23-24, 2022

March 23  13.00-18.30 / March 24 12.30 – 19.00

Academy of Fine Arts in Gdańsk / Auditorium

Faculty of Sculpture and Intermedia / Department of Intermedia

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku / Audytorium
Wydział Rzeźby i Intermediów / Katedra Intermediów


Konferencja poświęcona jest historii kobiet na akademiach sztuk pięknych i roli, jaką odgrywają w nich współcześnie. Impulsem do realizacji konferencji stały się rocznice 100 lecia przyjęcia pierwszych studentek do grona społeczności akademickiej w akademiach sztuk pięknych, m.in. w Krakowie (1917/18), Wiedniu (1920/21), Berlinie (1919/1920).

Wydarzenia te skłaniają do pogłębionej refleksji nad spektrum zagadnień związanych z tym tematem, z zakresu historii i krytyki sztuki, socjologii i biografii wykładowczyń – mistrzyń oraz pierwszych studentek, które otworzyły kolejnym pokoleniom drzwi do profesjonalnej kariery artystycznej.

Celem konferencji jest wymiana informacji i przedstawienie różnych perspektyw badawczych nt. działalności kobiet na akademiach sztuk pięknych, od czasu pojawienia się na nich pierwszych studentek do czasów obecnych.

Edukacja w zakresie sztuki odbywa się na uczelniach, które niekoniecznie mają w swojej nazwie słowo „akademia”.  Termin ten został jednak przywołany ze względu na jego historyczną rangę, ale także w celu krytycznej jego analizy. Wśród osób studiujących, zdecydowanie przeważają kobiety, natomiast w kadrze akademii sztuk pięknych dominują mężczyźni. W ostatnich dekadach można jednak zaobserwować pewne zmiany. W roku 2008 Ludmiła Ostrogórska –  została wybrana jako pierwsza kobieta w Polsce na stanowisko rektora Akademii Sztuk Pięknych i kierowała gdańską ASP do 2016 roku. Krótko po niej funkcję tę objęła w Łodzi Jolanta Rudzka-Habisiak (kadencje 2012-2020). Od 2020 roku, rektorą Akademii Sztuki w Szczecinie jest  Mirosława Jarmołowicz.

Po upływie ponad stulecia od czasu, kiedy kobiety działając wbrew uprzedzeniom i stereotypom wywalczyły pełnoprawny dostęp do edukacji artystycznej na akademiach sztuk pięknych w Europie, warto zastanowić się co ich obecność wniosła  do tych instytucji i co zmieniła w nich na przestrzeni dekad. Temat obecności kobiet na akademiach był pierwszym z serii zagadnień i problemów poruszanych w ramach spotkań Seminarium Feministycznego. Dziś znajduje kontynuację w serii prezentacji artystek/artystów i teoretyczek/teoretyków z Polski i z zagranicy.

Zagadnienia:

  • pierwsze studentki, pierwsze wykładowczynie;
  • wybitne wykładowczynie, mistrzynie i ich wpływ na kolejne generacje artystek/artystów;
  • kobiety w strukturach i wobec władz akademii;
  • wpływ kobiet na treści i system edukacji artystycznej;
  • historia mówiona – nie tylko studentki i wykładowczynie – postaci, które zapisały się w naszej pamięci.

 

Teksty pokonferencyjne opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym Sztuka i Dokumentacja.

Konferencji towarzyszy wystawa Kobiety na Akademiach, 11-31.03.2022, Galeria Aula,
ASP w Gdańsku.

Więcej informacji tutaj:

https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/kobiety-na-akademiach,4183

Matronat: Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA

Wydarzenie na FB – przejdź do strony

 

Online broadcast available here:
https://www.youtube.com/watch?v=giJyi5WlQxs

Conference flyer English version – download

Conference Programme
WOMEN AT THE ACADEMIES OF FINE ARTS


Academy of Fine Arts in Gdańsk, Targ Węglowy 6

----------------------------------------------------------------------------

stationary/online
Wednesday, 23.03.2022
12.00 – Curatorial tour of Women at the Academies of Fine Arts exhibition / Anka Leśniak

----------------------------------------------------------------------------

13.00 Welcome Speeches
PANEL I
13.15 – 15.00
Anna Walewska, Role models at the Academies of Fine Arts in Poland in 2022 in reference to
the survey "Marne szanse na awanse" (Little Chance to Advance) from 2015.
Izabella Gustowska, Island of Women
discussion

----------------------------------------------------------------------------

15.00 – 15.15 Break

----------------------------------------------------------------------------

PANEL II / part 1
15.15 – 16.15
Magdalena Grzybowska, The Unbearable Lightness of Paper. Submission (online)
Anna Tyczyńska, Professoressa

---------------------------------------------------------------------------

16.15 – 16.30 Break

----------------------------------------------------------------------------

PANNEL II /part 2
16.30 – 18.30
Roman Nieczyporowski, Joy of Creation. The role of Teresa Sierant in building a brand of the
Academy of Fine Arts in Gdańsk (online)

Jacek Kornacki, Culture of Remembrance. Maria Skowrońska
Mariola Balińska, Artistic strategies on selected examples of women artists
at the turn of the 1980s and 1990s in Gdańsk
discussion

----------------------------------------------------------------------------

19.00 – 21.00
Love Stories film screenings and meeting with the artists:
Izabella Gustowska, Martyna Miller, Maja Okamgnienie, Joanna Pietrowicz, Maria
Subczyńska, Katarzyna Wojtczak, Weronika Wronecka
moderated by: Mariola Balińska

----------------------------------------------------------------------------

THURSDAY 24.03.2022
PANEL I
12.30-14.30
Jakob Krameritsch i Simone Bader, Spezialschule. Special School for Sculpture (online)
Ulrike Hirhager, … damaging the silence and order at the institute (online)
Iwona Demko, My Life in the Academy
discussion

----------------------------------------------------------------------------

14.30 – 14.45 Break

----------------------------------------------------------------------------

PANEL II
14.45 – 17.00
Jolanta Rudzka-Habisiak, Textile in the Academies. History and the present (online)
Marta Kołacz, Co-creators. Women and design in the first years of the Gdańsk Academy of
Fine Arts
Edyta Majewska and Jacek Staniszewski, Social Propaganda Studio – Design of Ideas
Martyna Miller, Intimacy, sexuality and affect in and towards the Academy
discussion

----------------------------------------------------------------------------

17.00-17.15 przerwa

----------------------------------------------------------------------------

PANEL III
17.15-19.00
Marina Gržinić, A new generation of artists at the Vienna Academy: Marissa Lobo, Asma
Aiad, Jennifer Ndidi Iroh (online)
Katarzyna Lewandowska, Feminism of Care. Strategies and activities at the Academy of Fine
Arts in Gdańsk
Irena Zieniewicz, Empathy as a factor determining creative and didactic work
in the context of an individual artistic and didactic path
Discussion and close of the Conference.

WOMEN AT THE ACADEMIES OF FINE ARTS
The academic conference

23-24.03.2022

23.03  13.00-18.30 / 24.03  12.30 – 19.00

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku/ Auditorium

organizator: Wydział Rzeźby i Intermediów / Katedra Intermediów

The academic conference is devoted to the history of women at art academies and the role they play in them today. The impulse for the conference was the 100th anniversary of the admission of the first women students to the academic community at academies of fine arts, incl. Krakow (1917/18), Vienna (1920/21), Berlin (1919/1920). These events encourage in-depth reflection on the spectrum of issues related to this topic, in the field of art history and criticism, sociology and biographies of women professors, women masters, graduates and first women students, who opened the door to a professional artistic career for next generations.

The aim of the conference is to exchange information and present various research perspectives on the activities of women at academies of fine arts, from the first female students to the present day.

Art education takes place at universities that do not necessarily have the word "academy" in their name. However, this term has been mentioned because of its historical importance, but also for the purpose of its critical analysis. Women predominate among students, while men dominate the staff of the academy of fine arts (e.g. in Poland). However, some changes have been observed in recent decades. In 2008, Ludmiła Ostrogórska – was chosen as the first woman in Poland for the position of the rector of the Academy of Fine Arts and headed the Gdańsk Academy of Fine Arts until 2016. Shortly thereafter, this function was taken up by Jolanta Rudzka-Habisiak in Łódź (terms of office 2012-2020). From 2020, Mirosława Jarmołowicz is the rector of the Academy of Art in Szczecin.

After more than a century since women, acting against prejudices and stereotypes, won full access to artistic education at academies of fine arts in Europe, it is worth considering what their presence has brought to these institutions and what has changed in them over the decades. The topic of the presence of women in the academies of fine arts was the first in a series of issues and problems raised during the meetings of the Feminist Seminar. Today it is continued in a series of presentations of artists and theoreticians from Poland and abroad.

Issues:

- first students, first lecturers;

- outstanding professors and women masters and their influence on subsequent generations of female artists;

- women in the structures and in relation to the academy's authorities;

- the influence of women on the content and system of arts education;

- oral history – not only students and professors – other outstanding women that have been remembered by us.

The conference is accompanied by the exhibition Women at the Academies, March 11-31, 2022, Aula Gallery, Academy of Fine Arts in Gdańsk.

More at: https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/kobiety-na-akademiach,4183

Matronage: International Association of Art Critics AICA / Polish Section


koncepcja i koordynacja: Anka Leśniak, Anna Włodarska

FB event – go to the website