Kobiety na Akademiach

Women in Academies of Fine Arts

Kobiety na Akademiach

Przestrzeń: Duża Aula

Data: 12–31/03/2022

Wernisaż: 11/03/2022, godz. 18:00

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Kobiety na Akademiach

Women in Academies of Fine Arts

wernisaż: 11.03.2022, godz. 18.00

wystawa czynna: 12-31.03.2022, poniedziałek – piątek w godz. 11.00-18.00

miejsce: Duża Aula, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

kuratorka: Anka Leśniak

współpraca kuratorska: ania włodarska

projekt plakatu: Julia Kul

skład graficzny broszury: Kamila Czosnyk

 

25.03.2022, piątek, godz. 18:00 – oprowadzanie kuratorskie z dr Anką Leśniak po wystawie "Kobiety na Akademiach".

 

Artystki: Agnieszka Babińska, Simone Bader, Joanna Bajus, Bogna Burska, Iwona Demko, Marina Gržinić & Aina Šmid, Magdalena Grzybowska, Valerie Habsburg, Sylwia Jakubowska-Szycik, Martyna Jastrzębska, Dominika Kowynia, Anna Królikiewicz, Julia Kul, Anka Leśniak, Adriana Majdzińska, Aurelia Mandziuk, Ludmiła Ostrogórska, Marion Porten, Eliza Proszczuk,Janina Rudnicka, Jolanta Rudzka-Habisiak, Anna Tyczyńska, Magdalena Wawrzyniak, ania włodarska [a.w.], Agata Zbylut, Vivian Crespo Zurita.

oraz: materiały archiwalne

Artystki biorące udział w wystawie związane są z Akademiami Sztuk Pięknych: w Gdańsku, Krakowie Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Akademią Sztuki w Szczecinie oraz Akademią Sztuk Pięknych w Wiedniu.

 

Wystawa zwraca uwagę na obecność kobiet na Akademiach Sztuk Pięknych oraz zadaje pytanie co ich działalność zmieniła w tych uczelniach.

Impulsem do realizacji wystawy były obchodzone ostatnio rocznice związane z przyjęciem pierwszych studentek na akademie. Od ponad 100 lat kobiety mogą legalnie studiować w tych instytucjach i są pełnoprawnymi członkiniami społeczności akademickiej. Wcześniej albo nie dopuszczano ich do studiowania na większości Akademii Sztuk Pięknych w obawie przed „obniżeniem prestiżu” uczelni, lub dostęp ten był obwarowany wieloma ograniczeniami. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie przyjęła pierwsze studentki w roku 1918. Drogę przetarła im determinacja Zofii Baltarowicz-Dzielińskiej, która wywalczyła indeks rok wcześniej. Akademia Sztuk Pięknych w Wiedniu otwarła drzwi dla kobiet w 1921 roku. Na początku XX wieku Pruska Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie wciąż była zamknięta dla kobiet, mimo listów i apelów podpisywanych przez znakomite artystki, w tym Käthe Kollwitz. Jeszcze później pojawiły się na akademiach pierwsze wykładowczynie. O ile studentki obecnie stanowią większość osób studiujących, w kadrze akademickiej proporcje te ulegają odwróceniu, co ma przyczyny w różnych czynnikach społeczno-kulturowych. Wyższe szkolnictwo artystyczne to oczywiście nie tylko Akademie Sztuk Pięknych, jednak wciąż ze względu na europejską tradycję, z której się wywodzą, postrzegane są jako uczelnie o szczególnej randze.

Wystawa towarzyszy konferencji o tym samym tytule, mającej na celu refleksję nad tym jak na przestrzeni dekad zmieniała się rola i pozycja pozycja kobiet w akademickim środowisku sztuki. Wystawa jest także prezentacją prac artystek i wykładowczyń różnych pokoleń. Jej założeniem jest pokazanie różnorodności postaw artystycznych i społecznych kobiet pracujących na akademiach, poruszanych przez nie problemów, ale też ich refleksji na temat „Akademii Sztuk Pięknych” jako instytucji, metod i celów kształcenia.

Prezentowane będą nie tylko prace wykładowczyń, studentek i absolwentek, ale także projekty/dokumentacja projektów realizowanych ze student(k)ami oraz materiały archiwalne.. Pokazane zostaną również prace, które podejmują temat instytucjonalności akademii i panującej w niej praw. Wystawa jest projektem artystyczno-badawczym i wstępem do pogłębionych studiów nad tematem oraz organizowania w przyszłości kolejnych wydarzeń związanych z tym zagadnieniem.

Konferencja i wystawa ma również na celu budowanie kontaktów i wymianę doświadczeń między artystkami wykładowczyniami w Polsce i za granicą.

Anka Leśniak

 

 

Wydarzenie na fb – przejdź do strony

 

Wystawie towarzyszy konferencja Kobiety na Akademiach

https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/aktualne-wydarzenia/konferencja-kobiety-na-akademiach,4424

 

Patronat medialny: 

     

 

 

 

Women in Academies of Fine Arts

Aula Gallery, Academy of Fine Arts in Gdańsk

Opening: 11 March 2022, 6pm.

Opening hours: 11-31 March 2022 (Monday-Friday), 11 am – 6pm 

curator: Anka Leśniak

curariorial cooperation: ania włodarska

Artists: Agnieszka Babińska, Simone Bader, Joanna Bajus, Bogna Burska, Iwona Demko,
Marina Gržinić & Aina Šmid, Magdalena Grzybowska, Valerie Habsburg, Sylwia Jakubowska-Szycik, Martyna Jastrzębska, Dominika Kowynia, Anna Królikiewicz, Julia Kul, Anka Leśniak, Adriana Majdzińska, Aurelia Mandziuk, Ludmiła Ostrogórska, Marion Porten, Eliza Proszczuk, Jolanta Rudzka-Habisiak, Anna Tyczyńska, Magdalena Wawrzyniak, ania włodarska [a.w.], Agata Zbylut, Vivian Crespo Zurita.
and: archival materials

The artists participating in the exhibition are associated with the Academies of Fine Arts: in Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Warsaw, Wrocław, the Academy of Art in Szczecin and the Academy of Fine Arts in Vienna.

 

The exhibition draws attention to the presence of women in the Academies of Fine Arts and raises the question of what their work has changed in these universities.

The impulse for the exhibition was the recently celebrated anniversaries related to the admission of the first female students to the academies. Women have been legally allowed to study in these institutions for over 100 years and are full members of the academic community. Previously, they were either not allowed to study at most Academies of Fine Arts for fear of "lowering the prestige" of the university, or their access was limited by many restrictions. The Academy of Fine Arts in Cracow welcomed the first female students in 1918. The determination of Zofia Baltarowicz-Dzielińska, who had fought for a place on the list of students a year earlier, paved their way. The Academy of Fine Arts in Vienna opened its doors for women in 1921. At the beginning of the 20th century, the Prussian Academy of Fine Arts in Berlin was still off-limits for women, despite the letters and appeals signed by outstanding women artists, including Käthe Kollwitz. The first female lectures appeared at the academies even later. While female students currently constitute the majority of students, these proportions are reversed in the academic staff, which results from various socio-cultural factors. Higher art education is, obviously, not only the Academies of Fine Arts. However, due to the European tradition from which they originate, they are still perceived as universities of special rank.

The exhibition accompanies the conference of the same title, which aims to reflect on how the role and position of women in the academic art environment has changed over the decades. The exhibition is also a presentation of works by artists and professors of various generations. Its premise is to show the diversity of artistic and social attitudes of women working at academies, the problems they address, but also their reflections on the "Academy of Fine Arts" as an institution, on the methods and goals of education.

Not only the works of professors, students and graduates will be presented, but also the documentation of projects carried out with students and archival materials. Works that deal with the institutional nature of the academy and the laws that govern it will also be shown. The exhibition is an artistic and research project. It is also an introduction to in-depth studies of this subject and to the organization of further events related to this issue in the future.

The conference and the exhibition also aim to network and exchange experiences between women lecturers of art in Poland and abroad.

Anka Leśniak

 

The exhibition is accompanied by the conference
Women at the Academies of Fine Arts