Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja, Elvin Flamingo

Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja, Elvin Flamingo

Data: 25/11/2022

Wydział: Rzeźba i Intermedia

Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja, Elvin Flamingo

termin: 25.11.2022

miejsce: CSW ŁAŹNIA 1.

 

Obecna kondycja życia na Ziemi ewoluującego od ponad 3 miliardów lat systemu BIO-ŚWIATA, w formie uporczywie utrzymywanego antropocentryzmu nieuchronnie zmierza ku upadkowi.
Ten projekt to konieczność zauważenia tego problemu — problemu niepoprawnego istnienia wybujałego EGO Homo sapiens.
Ten projekt to forma systemu planetarnego Wszechświata w postaci ogromnej, autorskiej szalki Petriego.
W tym projekcie ktoś zawsze mówi, że siła Miłości, Słońca i Kosmosu to za mało!
W tym projekcie zawsze istnieje poczucie jakbyśmy zaczynali od początku.
Jeden z elementów poetyckich tego projektu brzmi: „Nie zapomnij użyć tego młota zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję”.
Ten projekt to miłość do Kosmosu, miłość do Wszechświata.
Istotą projektu jest stworzenie warunków do hipotetycznego wznowienia ewolucji dla autentycznych drobnoustrojów, które na przestrzeni znanej nam, trwającej ewolucji nie zmieniły znacząco swojej formy dając im szanse na przetrwanie.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że na księżycu Europa, czwartym co do wielkości księżycu Jowisza, na dnie oceanu, pod grubą warstwą lodu żyją mikroorganizmy. Czy są to organizmy projektowanego dzieła sztuki? Prawdopodobnie istnieje więcej takich miejsc we Wszechświecie.
Ostatecznie, zapewne istnieje więcej tzw. Ekosfer w jakiej my żyjemy, w jakiej krąży Planeta Ziemia.
Rezultaty realizowanego projektu:
Dzieło sztuki — instalacja / laboratorium — na styku nauki i sztuki, o charakterze badawczo-artystycznym, w formie autentycznego inokulum do hipotetycznego wznowienia ewolucji.
Zaprojektowana przez autora ogromna szalka Petriego — odpowiednik Wszechświata — prawdopodobnie największa tego typu szalka Petriego na świecie.
Czterdzieści wybranych planet Wszechświata umieszczonych wewnątrz tej ogromnej szalki. Na każdej z tych planet przygotowano autentyczne warunki do życia dla wybranych jedenastu drobnoustrojów (konsultacje prof. Eligia M. Szewczyk).
Jedenaście rysunków przedstawiających 11 drobnoustrojów — 11 aktorów tego projektu.
Fartuch laboratoryjny pokryty rysunkami, zrealizowany na potrzeby projektu. Ten fartuch to symbol ochrony przy pracy dla hipotetycznego naukowca.


Wybrane mikroorganizmy zdolne do rozpoczęcia hipotetycznej Nowej Ewolucji to:
1. Chroococcidiopsis cubana,
2. Bacillus safensis subsp. Safensis,
3. Haloquadratum walsbyi,
4. Bacillus subtilis,
5. Haloarcula marismortui,
6. Pyrococcus furiosus,
7. Saccharomyces cerevisiae,
8. Deinococcus radiodurans,
9. Geobacillus stearothermophilus,
10. Methanopyrus kandleri,
11. Methanothermobacter thermautotrophicus.

Zaprojektowana mini lodówka o wymiarach 20x20x20 cm dla drobnoustrojów projektu. Wszelkie mikroorganizmy w projekcie są całkowicie bezpieczne, zabezpieczone przez DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures GmbH. Mikroorganizmy są przechowywane w temperaturze +4°C (opieka naukowa prof. Eligia M. Szewczyk).
Ostatecznie jeden z elementów projektu to pistolet M1911A1 oraz 3 naboje caliber .45 — jeden dla naukowca, drugi dla Elvina Flamingo i trzeci dla dyrektora instytucji, w której premiera projektu będzie miała miejsce. Te trzy hipotetyczne samobójstwa nastąpią po Dekapitacji Starej i po wznowieniu Nowej Ewolucji!


— — —
Elvin Flamingo
Dekapitacja ewolucji — Nowa ewolucja
Opieka naukowa: prof. Eligia M. Szewczyk
Jedenaście drobnoustrojów projektu (aktorzy-sieci)


1.
imię: Vivien / cyjanobakterie / hodowla w pożywce / DSM 107010 / Nowa ewolucja
Chroococcidiopsis cubana
Etymologia: N.L. fem. n. Chroococcidiopsis*
Domena: Bacteria
Ekstremofila przeżywająca w warunkach, w których występuje: skrajne pH, promieniowanie jonizujące, wysokie zasolenie, wysuszenie. Rozważa się możliwość osiedlenia tych cyjanobakterii na Marsie jako organizmów pionierskich tworzących tam materię organiczną i środowisko tlenowe, a tym samym stwarzających warunki życia dla innych organizmów.


2.
imię: Albert / bakterie / zawiesina zliofilizowana / DSM 19292 / Nowa ewolucja
Bacillus safensis subsp. safensis
Etymologia: Ba.cil’lus. L. masc. n. Bacillus, a rod; sa.fen’sis. N.L. masc./fem. adj. safensis, arbitrarily derived from SAF (the spacecraft-assembly facility at the Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA)*
Domena: Bacteria
Nomada wyizolowany z powierzchni statku kosmicznego. Czy został przeniesiony w ten sposób na Marsa? Na Ziemi kolonizuje wiele środowisk niedostępnych dla innych bakterii, w tym glebę skażoną takimi pestycydami jak chlorpyrifos, malation i dimetoat. Jest ekstremalnie oporny na wysokie stężenia soli oraz na promieniowanie UV. Dzięki wytwarzanym endosporom może przetrwać niedogodne warunki środowiskowe.


3.
imię: Kind / archeony / hodowla w pożywce / DSM 16854 / Nowa ewolucja
Haloquadratum walsbyi
Etymologia: Ha.lo.quad.ra’tum. Gr. masc. n. hals, haloes salt; L. neut. perf. part. quadratum, square; N.L. neut. n. Haloquadratum, salt square; wals’by.i. N.L. gen. masc. n. walsbyi, of Walsby, named after A. E. Walsby, who first published observations on this organism*
Domena: Archaea
Ekstremalne halofile o kształcie niezwykłym dla organizmów jednokomórkowych. Znalezione w zbiorniku solnym wykrystalizowanym w 39%, zawierającym odparowaną w słońcu hipersolankę związków: węglanu wapnia, siarczanu wapnia, chlorku sodu i magnezu. W takich zbiornikach one stanowią 80% biomasy drobnoustrojów. Oporne na działanie promieniowania UV.


4.
imię: Hans / bakterie / zawiesina zliofilizowana / DSM 402 / Nowa ewolucja
Bacillus subtilis
Etymologia: Ba.cil’lus. L. masc. n. Bacillus, a rod; sub’ti.lis. L. masc./fem. adj. subtilis, slender*
Domena: Bacteria
Wykorzystywane jako biosensory w kilkudziesięciu misjach kosmicznych (od 1965 roku). Wykazano, że jego endospory wystawione na próżnię kosmiczną mogą przetrwać wiele lat. Są oporne na pozaziemskie promieniowanie dysponując wyjątkowymi strategiami ochrony DNA przed uszkodzeniami w próżni.


5.
imię: Sylvia / archeony / zawiesina zliofilizowana / DSM 3752 / Nowa ewolucja
Haloarcula marismortui
Haloarcula of the Dead Sea
Etymologia: Ha.lo.ar.cu.la. Gr. masc. n. hals (gen. halos), the sea, salt; L. fem. dim. n. arcula, small box; ma.ris.mor’tu.i. L. gen. neut. n. maris, of the sea; L. adj. mortuus -a -um, dead *
Domena: Archaea
Halofila oporna na silne zasolenie, promieniowanie UV, wysoką temperaturę, próżnię, odwodnienie i zasadowe środowisko. Znajdowana na Ziemi w skrajnych siedliskach: hipersłonych bagnach i solankach słonecznych.


6.
imię: Maurice / archeony / BEZTLENOWCE / zawiesina zliofilizowana / DSM 3638 / Nowa ewolucja
Pyrococcus furiosus
Etymologia: Py.ro.coc.cus. Gr. neut. n. pŷr, fire; N.L. masc. n. coccus; from Gr. masc. n. kokkos, grain, seed; N.L. masc. n. Pyrococcus, fireball; fu.ri.o.sus. L. masc. adj. furiosus, furious*
Domena: Archaea
Ekstremofil żyjący na Ziemi w warunkach beztlenowych; znaleziony w morskim kominie hydrotermalnym (100°C) w pobliżu Włoch. Dysponuje niezwykłymi, zależnymi od wolframu enzymami i białkami opornymi na wysoką temperaturę i promieniowanie. Ma szerokie możliwości metaboliczne, niespotykane u innych organizmów.


7.
imię: Steve / grzyby / zawiesina zliofilizowana / DSM 1334 / Nowa ewolucja
Saccharomyces cerevisiae
Etymologia: Saccharo.myces: saccharon (σάκχαρον) myces (μύκης) Latinized Greek, “sugar-fungus"; cerevisiae: Latin "of beer"
Domena: Eukarya
Biosensory wykorzystywane w misjach kosmicznych NASA. Wykazują dużą tolerancję na wysychanie i w tej postaci mogą przetrwać w warunkach, w których inne organizmy eukariotyczne by zginęły. Schemat budowy komórek mają taki sam jak człowiek. To zwiadowcy biologiczni torujący drogę ludziom w ekstremalnych misjach.


8.
imię: Bruno / bakterie / zawiesina zliofilizowana / DSM 20539 / Nowa ewolucja
Deinococcus radiodurans
Etymologia: De.i.no.coc.cus. Gr. masc. adj. deinos, strange; N.L. masc. n. coccus, coccus; from Gr. masc. n. kokkos, grain, seed; N.L. masc. n. Deinococcus, unusual coccus; ra.di.o.du’rans. L. masc. n. radius, a beam or ray; L. v. radio, pertaining to radiation; L. pres. part. durans, enduring; N.L. part. adj. radiodurans, resisting radiation*
Domena: Bacteria
Radiooporny — ekstremalnie niewrażliwy na promieniowanie jonizujące. Ma unikalne, zależne od manganu mechanizmy pozwalające na naprawę uszkodzonego przez promieniowanie DNA. Przeżyje też w niskiej temperaturze, w próżni i w odwodnieniu. Znajdowany jest na Ziemi w środowiskach przypominających warunki kosmiczne.


9.
imię: Edgar / bakterie / zawiesina zliofilizowana / DSM 22 / Nowa ewolucja
Geobacillus stearothermophilus
Etymologia: Ge.o.ba.cil’lus. Gr. fem. n. gê, the Earth; L. masc. n. bacillus, small rod; N.L. masc. n. Geobacillus, earth or soil small rod; ste.a.ro.ther.mo’phi.lus. Gr. neut. n. stear, fat; Gr. fem. adj. thermê, heat; N.L. adj.philus -a -um, loving; from Gr. adj. philos -ê -on, loving; N.L. masc. adj. stearothermophilus, (presumably intended to mean) heat- and fat-loving*
Domena: Bacteria
Ekstremofil zdolny do aktywnego mnożenia w temperaturze 75°C. Na Ziemi zasiedla różne środowiska o ekstremalnych warunkach. Szczep wyizolowany z emitującego siarkę błota krateru Pisciarelli w wulkanie Campi Flegrei. Żyje w środowisku ekstremalnym pod względem temperatury, kwasowości i geochemii bogatej w arsen i inne metale ciężkie.


10.
imię: Lou / archeony / BEZTLENOWCE / hodowla w pożywce / DSM 6324 / Nowa ewolucja
Methanopyrus kandleri
Etymologia: Me.tha.no.py.rus. N.L. neut. n. methanum, methane; from Chem. neut. suff. -ane; N.L. pref. methano-, pertaining to methane; Gr. neut. n. pŷr, fire; N.L. masc. n. Methanopyrus, the “methane fire”; kand’ler.i. N.L. gen. masc. n. kandleri, honoring the microbiologist Otto Kandler*
Domena: Archaea
Ekstremofil znaleziony na dnie komina w rowie oceanicznym w Zatoce Kalifornijskiej na głębokości 2.000 metrów. Ewoluował z dala od innych mikroorganizmów i dlatego zachował wyjątkowe cechy organizmów pierwotnych. Jest hypertermofilem (110°C), ale także halofilem świetnie się czującym w wielkim zasoleniu. Jest metanogenem – organizmem o unikalnych szlakach metabolicznych. Ma niespotykaną u bakterii i eukariotów zdolność syntetyzowania metanu z wodoru i dwutlenku węgla.


11.
imię: Cosmo / archeony / BEZTLENOWCE / hodowla w pożywce / DSM 3012 / Nowa ewolucja
Methanothermobacter thermautotrophicus
Etymologia: Me.tha.no.ther.mo.bac.ter. N.L. neut. n. methanum, methane; from Chem. neut. suff. -ane; N.L. pref. methano-, pertaining to methane; Gr. masc. adj. thermos, hot; N.L. masc. n. bacter, rod; N.L. masc. n. Methanothermobacter, thermophilic methane rod
ther.mau.to.tro.phi.cus. Gr. masc. adj. thermos, hot; Gr. pref. auto, self; Gr. masc. adj. trophikos, nursing; N.L. masc. adj. thermautotrophicus, thermophilic and autotrophic*
Domena: Archaea
Hydrogenotroficzny metanogen uzyskujący energię do życia w siedmioetapowym procesie metanogenezy. Żyje w warunkach beztlenowych w temperaturze 55-65°C w osadach ściekowych produkując tam metan. Autotrof metabolizujący też beztlenowo sole kwasu mrówkowego. Obiekt licznych badań naukowych opisujących aktywność i relacje archeonów w środowisku naturalnym na Ziemi.
* LPSN https://www.bacterio.net
© Elvin Flamingo

 

wiecej informacji – przejdź na stronę