Senat ASP w Gdańsku przyjął Kodeks Etyki

The Senate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk has adopted the Code of Ethics

Senat ASP w Gdańsku przyjął Kodeks Etyki

Data: 2/03/2021

Senat ASP w Gdańsku przyjął Kodeks Etyki

The Senate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk has adopted the Code of Ethics

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjął kodeks etyki zawierający zapisy antydyskryminacyjne oraz zwracający uwagę na problemy molestowania i tzw. świadomej zgody na seks. To jeden z pierwszych takich dokumentów w Polsce.

24 lutego br. na posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przez aklamację przyjęty został Kodeks Etyki. Inspiracją dla takiej decyzji był kodeks etyki Akademii Teatralnej w Warszawie, który uczelnia przyjęła po tym jak grupa studentów i studentek oskarżyła wykładowcę Wydziału Reżyserii o molestowanie seksualne, zastraszanie, przemoc psychiczną i poniżanie. - Powodem wprowadzenia kodeksu nie była sytuacja patologiczna na uczelni, traktujemy ten dokument jako ruch wyprzedzający – mówi prof. Krzysztof Polkowski, rektor ASP w Gdańsku.

 

Treść Kodeksu Etyki:

KODEKS ETYKI

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

Preambuła

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest wspólnym dobrem całej Społeczności Akademii. To miejsce, w którym proces szeroko rozumianego kształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych opiera się na najlepszych elementach tradycji oraz innowacyjnym podejściu. Jest przestrzenią wolności artystycznej, twórczego nauczania oraz swobody ekspresji.

I Wstęp

 1. Kodeks Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (zwanej dalej „Akademią”) określa podstawowe wartości, prawa i wolności, na których opierają się ład społeczny i relacje międzyludzkie w Akademii.
 2. Przestrzeganie określonych w Kodeksie Etyki podstawowych wartości, praw i wolności jest obowiązkiem wszystkich Osób Studiujących i Osób Zatrudnionych w Akademii.
 3. Celem Kodeksu Etyki jest zagwarantowanie takich warunków procesu kształcenia, w których wolność artystyczna, kreatywność w nauczaniu oraz swoboda ekspresji praktykowane są w sposób odpowiedzialny, etyczny oraz zapewniający poszanowanie podstawowych praw i wolności wszystkich Osób Studiujących i Osób Zatrudnionych w Akademii.
 4. Celem Kodeksu Etyki nie jest ograniczenie czyjejkolwiek wolności artystycznej, kreatywności w nauczaniu ani swobody ekspresji.
 5. Ilekroć w Kodeksie Etyki jest mowa o:

Osobach Studiujących należy przez to rozumieć wszystkich studentów i studentki Akademii oraz doktorantów i doktorantki,  Osobach Zatrudnionych w Akademii należy przez to rozumieć nauczycieli akademickich, członków Organów Akademii, pracowników administracji, wszystkich innych pracowników zatrudnionych przez Akademię oraz wszelkie osoby wykonujące jakąkolwiek pracę na rzecz Akademii na jakiejkolwiek podstawie, choćby miała ona charakter krótkotrwały, incydentalny lub epizodyczny,

Społeczności Akademii należy przez to rozumieć Osoby Studiujące i Osoby Zatrudnione w Akademii.

 

II Podstawowe wartości, prawa i wolności

 1. Akademia jest uczelnią artystyczną o szczególnym charakterze. Akceptowane jest w niej twórcze i innowacyjne podejście do procesu szeroko rozumianego kształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych.
 2. Bez względu na wspomniany wyżej szczególny charakter Akademii i stosowane w niej metody nauczania, każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w Akademii ma bezwzględne prawo do bycia traktowanym z szacunkiem oraz do poszanowania swojej godności, wolności sumienia, nietykalności cielesnej, intymności, prywatności i poczucia bezpieczeństwa.
 3. W Akademii nie akceptuje się przypadków nierównego traktowania z uwagi na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, język, światopogląd, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie etniczne, wiek, cechy genetyczne, niepełnosprawność, status ekonomiczny czy przynależność do określonych grup społecznych.
 4. Nikt nie może być w porównywalnej sytuacji traktowany mniej korzystnie (w sposób bezpośredni lub pośredni)ze względu na którąkolwiek z cech, o których mowa w pkt. II.3.Takie różnicowanie stanowi przejaw zakazanej dyskryminacji.
 5. Niedopuszczalne są zachowania będące przejawem molestowania, czyli wszelkie niepożądane zachowania, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w Akademii i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.
 6. Niedopuszczalne są zachowania będące przejawem molestowania seksualnego, czyli wszelkie niepożądane zachowania o charakterze seksualnym odnoszące się do płci, których celem lub skutkiem jest naruszenie godności Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w Akademii, a w szczególności stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Na takie zachowania mogą się składać działania fizyczne, werbalne lub pozawerbalne. Wszystkie one są niedopuszczalne.
 7. Zakazane są zachowania polegające na nękaniu lub zastraszaniu Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w Akademii, które wywołują lub obiektywnie mogą wywołać zaniżoną samoocenę i które powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie ze Społeczności Akademii.
 8. Osoba Studiująca nie może być w żaden sposób zmuszana do udziału w aktywnościach, które naruszałyby jej dobra osobiste, w tym godność, wolność, prywatność, dobre imię, intymność, cześć, które prowadziłyby do obrazy jej uczuć religijnych lub które powodowałyby u niej obiektywnie uzasadnione poczucie dyskomfortu.
 9. W relacjach z Osobami Studiującymi Osoby Zatrudnione w Akademii nie mogą wykorzystywać ani sugerować lub obiecywać wykorzystywania swojej uprzywilejowanej pozycji w Akademii lub środowisku artystycznym w celu uzyskania wpływu na działania czy postawę Osoby Studiującej.
 10. Osoby będące członkami Społeczności Akademii we wzajemnych kontaktach zobowiązane są kierować się zasadami kultury, szacunku, odpowiedzialności, uczciwości i bezstronności. Osoby Zatrudnione w Akademii w kontaktach z Osobami Studiującymi, członkami Organów Akademii, innymi Osobami Zatrudnionymi w Akademii oraz z instytucjami i osobami spoza Społeczności Akademii zachowują się uprzejmie i kulturalnie oraz udzielają wyczerpujących, rzeczowych i konkretnych informacji.
 11. Osoby będące członkami Społeczności Akademii w swoich działaniach kierują się zasadą współmierności. Obciążenia nakładane na Osoby Zatrudnione lub Osoby Studiujące w Akademii muszą być współmierne do celu prowadzonych działań i w żaden sposób nie mogą ograniczać praw osób, na które obciążenia te są nakładane.
 12. Jakiekolwiek osobiste lub rodzinne relacje pomiędzy Osobami Zatrudnionymi w Akademii, a Osobami Studiującymi nie mogą mieć jakiegokolwiek wpływu na sytuację takich osób, wydawane w stosunku do nich decyzje oraz na ocenę ich pracy i postępów w nauce. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przejawy nierównego traktowania Osób Studiujących z powodu pozostawania lub nie w takich relacjach. Jakakolwiek taka osobista relacja pomiędzy osobami ze Społeczności Akademii, jak również zamiar jej nawiązania lub jej zakończenie nie mogą w żadnym wypadku prowadzić do niepożądanego naruszenia prywatności czy intymności którejkolwiek ze stron. Takim naruszeniem będzie, m. in. nagabywanie lub uporczywe podejmowanie przez którąkolwiek ze stron prób nawiązania prywatnego kontaktu.
 13. W sferze płciowości i intymności nie funkcjonuje w Akademii tzw. dorozumiana zgoda. Jakiekolwiek zachowania o charakterze intymnym lub w jakikolwiek sposób odnoszące się do płci lub seksualności, które mają miejsce bez wyraźnej, swobodnej, świadomej, aktualnej i pełnej zgody osoby, której dotyczą, są uważane za niedopuszczalne. W szczególności, o swobodnej zgodzie nie może być mowy w przypadku, gdy choćby w najmniejszym stopniu została ona uzyskana na skutek wykorzystania, obietnicy lub groźby wykorzystania lub choćby uzasadnionej obawy wykorzystania stosunku zależności lub podległości.
 14. Każda Osoba Studiująca w Akademii ma prawo do merytorycznej, rzetelnej, zgodnej z przedstawionymi wcześniej kryteriami i sprawiedliwej oceny jej umiejętności, postępów w nauce i jej pracy.
 15. Każda Osoba Studiująca w Akademii ma prawo do swobodnej ekspresji własnej osobowości przejawiającej się, m.in. w wyglądzie, ubiorze czy zachowaniu. W sytuacjach, które nie wiążą się bezpośrednio z procesem nauczania przejawy owej ekspresji nie mogą być w żaden sposób ograniczane, o ile nie naruszają one zapisów Kodeksu Etyki i powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 16. Nic nie uzasadnia podejmowania wobec Osób Studiujących ani Osób Zatrudnionych w Akademii działań, które są zakazane zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki.
 17. Uznaje się, że działania stanowiące naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu Etyki stanowią naruszenie godności zawodu nauczyciela akademickiego, studenta i doktoranta.


III. Reakcja i pomoc

 1. W trosce o dobro całej Społeczności Akademii, każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w Akademii powinna reagować na działania, które są zakazane zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki, bez względu na to, czy jest ona ofiarą takich działań, czy jedynie ma o nich wiedzę. W szczególności, taka osoba powinna zgłosić sprawę do właściwych organów Akademii, w szczególności do powołanego w tym celu Rzecznika Praw Studenckich. Reakcja Osoby Studiującej lub Osoby Zatrudnionej w Akademii na takie działania nie może powodować wobec niej negatywnych konsekwencji.
 2. Każda Osoba Studiująca i Osoba Zatrudniona w Akademii, która uważa, że była ofiarą działań zakazanych zgodnie z niniejszym Kodeksem Etyki, może liczyć na pomoc ze strony Akademii, co najmniej poprzez rzetelne zbadanie i wyjaśnienie okoliczności danej sprawy w zakresie i w sposób odpowiadający tym okolicznościom(ewentualne dalsze kroki zależą od wyników takiego badania).

 

Uchwała Senatu – przejdź