Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

Data: 5/11/2021

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

International Conference
Bio-presence. Art in the Biotechnological World
5 November 2021
Academy of Fine Arts, Gdańsk
Department of History and Theory of Art
AUDYTORIUM ASP Gdańsk
https://www.youtube.com/watch?v=sYWMQ9pW4AU

 

Konferencja międzynarodowa
Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie
5 listopada 2021
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zakład Historii i Teorii Sztuki
AUDYTORIUM ASP Gdańsk&transmisja online
https://www.youtube.com/watch?v=sYWMQ9pW4AU

 

The conference Bio-presence. Art in the biotechnological world investigates the presence of various forms of life and its existence in the sphere of artistic practice, especially where it meets the spheres of science and technology. We are interested not only in the forms of such presence, but also in the processes of discovering and transposing them into the discourse of the arts and humanities. The eponymous presence also suggests changes in terms of distance: on the one hand, it implies proximity (in various dimensions) of that which is biological and its socialisation (depending on the form it takes); on the other hand, it implies remoteness and emancipation, because the bio-element “sets its own rules” and does not wish to be a party to the “business which cannot be turned to its advantage” (B. Latour). This attention paid by the arts and humanities to bio-agents/objects can be interpreted as a search for the relation which has been lost, neglected or rejected. However, the situations when bio-forms do not care to come into contact with us or initiate contacts that are unwanted and unwelcome generate numerous problems and pose questions which call for a debate in the context of the ever-changing, unstable bio-technological world.

 

Konferencja Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form  istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych, krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale także procesy ich odkrywania i przenoszenia w obszar dyskursu humanistycznego i praktyk artystycznych. Tytułowa obecność może sugerować zmianę dystansu, wskazuje na bliskość (w różnych wymiarach) tego co biologiczne, lub możliwą socjalizację (w zależności od tego jakie formy życia się spotykają), w końcu wywołując problem emancypacji, ponieważ czynnik “bio”,  jak pisał B. Latour,  “stawia własne warunki” i nie wpasowuje się “w interesy, których nie podziela”. Zainteresowanie humanistyki i sztuki bio-podmiotami/przedmiotami  możemy rozpatrywać w kategoriach poszukiwania utraconej, zaniedbanej i niechcianej relacji, np. w przypadku tych bio-form, którym nie zależy na spotkaniu z nami, lub które inicjują spotkania wbrew naszej woli.  Dynamicznie zmieniający się, paradoksalnie coraz bardziej niepewny  bio-technologiczny świat dostarcza nam wielu problemów i kwestii, które wymagających dyskusji i rewizji naszych/ludzkich wyobrażeń i życzeń.

Kontakt:
Małgorzata Jankowska
Department of History and Theory of Art
Academy of Fine Arts, Gdańsk
+48 502209341
bio-obecnosc2021@asp.gda.pl

Conference program//Program konferencji:

9:30 Opening and welcome//Otwarcie konferencji 

Rector: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 

Małgorzata Jankowska (Academy of Fine Arts Gdańsk) Introduction//Wprowadzenie

 

PANEL I

10:00-10:20  Marietta Radomska (Linköping University), Biophilosophical Investigations: Ecologies of the Non/Living in Contemporary Art//Dociekania biofilozoficzne: Ekologie tego, co nie/żyjące we współczesnej sztuce

10:20-10:40 Špela Petrič (Vrije Universiteit Amsterdam), Of Algos, Plants and the Vegetariat// O algosie, roślinach i vegetariacie

10:40-11:00 Joanna Hoffman-Dietrich (University of the Arts Poznań; Art&Science Node Berlin), In the Networks of Rhizosphere//W sieciach Ryzosfery

11:00-11:20 Christian de Lutz, Regine Rapp (Art Laboratory Berlin), Forms of Community. Inter-human and Human-nonhuman Relations in Hybrid Art Practice//Formy wspólnoty. Relacje międzyludzkie i ludzko-nieludzkie w hybrydycznych praktykach artystycznych

11:20-11:40  Discussion and Coffee break

PANEL II

11:40-12:00 Nora Sørensen Vaage (Nord University and Norwegian Bioart Arena), Violent Care? Relational Ethics at the Convergence of Bio and Eco Art// Brutalna troska? Etyka relacji na zbiegu bio- i ecosztuki.

12:00 – 12:20 Grzegorz Klaman (Academy of Fine Arts Gdańsk),  BIOARTLab - praktyki biomediów// BIOARTLab - Praxis of Biomedia

12:20-12:40 Artur Tajber (Academy of Fine Arts Kraków), The Performer’s Body. Distribution of Accents//Ciało performera - rozłożenie akcentów

12:40-13:00 Andrew Newman (European Platform for Digital Humanism, Ars Electronica), Interdependencies in Transdisciplinary Cultures: The Work of Elvin Flamingo as a Poetic Model// Współzależności w kulturach transdyscyplinarnych - twórczość Elvina Flamingo jako model poetycki

13:00-14:30 Discussion and Coffe break

PANEL III

14:30-15:00  Ewa Domańska (Adam Mickiewicz University Poznań; Stanford University), Microbiology of Presence//Mikrobiologia obecności

15:00-15:20 Anna Zagrodzka (Museum of Art, Łódź), Microbiological Peregrinations//Mikrobiologiczne peregrynacje

15:20-15:40 Anna Karina Kaczorowska (Gdańsk University, Collection of Plasmids and Microorganisms) Passages of Eternity and their Frames//Pasaże wieczności i ich ramy

15:40-16:00 Marianna Michałowska (Adam Mickiewicz University Poznań), New Stones. Cultural Geology in Artistic Practice// Nowe kamienie. Kulturowa geologia w praktyce artystycznej

16:00-16:20 Discussion and Coffe break

PANEL IV

16:20 – 16:40 Justyna Ryczek (University of the Arts Poznań), Non-human Subjects in Artistic Activities - Material or Individual Entities - bioethical Considerations in Art// Nie-ludzkie podmioty w działaniach artystycznych - tworzywo czy jednostki -Bioetyczne rozważania w sztuce

16:40-17:00 Natalia Balska, Umwelt Inspirations: Examination of the Incorporation of Biosemiotics Theories in the Field of Art-Science// Inspiracje “Umwelt” - inkorporacje teorii  zakresu biosemiotyki w nurcie art- science

17:00-17:20 Katarzyna Lewandowska (Academy of Fine Arts Gdańsk), Non-human Persons in Contemporary Art. (Ab)use// Osoby poza-ludzkie we współczesnej sztuce. (Nad) użycia

17:20-17:40 Monika Rogowska-Stangret (University of Białystok), On the Co-presence of Life and Death with with Reference to the Selected Examples of the Anthropocene Art// O współobecności życia i śmierci na wybranych przykładach sztuki antropocenu

Final Discussion

18:30 Formal opening of the exhibition BIO-PRESENCE. Bits-Rhizome-Network in Zbrojownia Sztuki ASP, Gdańsk//Otwarcie wystawy BIO-OBECNOŚĆ. Bity-kłącza-sieci, Zbrojownia Sztuki ASP Gdańsk. Kurator: G.Klaman, współ. P.T.Mosur.

Biograms – go to the file
Abstracts- go to the file

Wydarzenie – przejdź do strony 

 

International Conference Bio-presence. Art in the Biotechnological World is organised with the support of the Ministry of Education and Science/Program Excellent Science.

Międzynarodową konferencję Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.