Ważne Zarządzenie Rektora!

Ważne Zarządzenie Rektora!

Data: 11/03/2020

Wydział: Architektura i Wzornictwo, Grafika, Malarstwo, Rzeźba i Intermedia, MINoS

Ważne Zarządzenie Rektora!

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię

na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz.85 z póź.zm.) w zw. z § 14 ust. 2 Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjętego Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. z póź. zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z póź.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Odwołuje się wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, sympozja, wykłady, wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz inne spotkania tego typu organizowane przez ASP w Gdańsku, jak również wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie ASP w Gdańsku.

 2. Zawiesza się służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów ASP w Gdańsku.

 3. Wstrzymuje się przyjazdy gości zagranicznych na ASP w Gdańsku.

 4. Wstrzymuje się kwaterowanie nowych osób w domach studenckich oraz wprowadza się zakaz odwiedzin w tych obiektach przez gości zewnętrznych.

 5. Zasady określone w § 1 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

§ 2

 1. Odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów, z wyłączeniem zajęć prowadzonych na zasadzie e-learningu.

 2. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę.

 3. Zasady określone w § 2 obowiązują do dnia 25 marca 2020 r. włącznie.

§ 3

 1. Studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną odpowiednio kierownika jednostki dydaktycznej (dziekana, prodziekana), kierownika MŚSD, dyrektora Szkoły Doktorskiej lub Dział Kształcenia.

 2. Studenci zagraniczni, przebywający na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w ramach programów wymiany studenckiej, są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęciu kwarantanną Dział Współpracy i Umiędzynarodowienia.

 3. Kierownicy wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przekazać powyższe informacje bez zbędnej zwłoki na adres: julian.drewa@asp.gda.pl

§ 4

 1. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo kierownika jednostki lub Dział Kadr i Płac o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź fakcie objęcia kwarantanną.

 2. Kierownik jednostki lub Dział Kadr i Płac zobowiązany jest przekazać informację o chorobie pracownika bez zbędnej zwłoki na adres julian.drewa@asp.gda.pl

 3. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 kierownik jednostki może samodzielnie lub na wniosek pracownika polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie, w szczególności gdy:

 1. istnieje podejrzenie zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem;

 2. pracownik przebywał w ostatnim czasie w rejonach rozprzestrzeniania się koronawirusa;

 3. pogorszył się stan zdrowia pracownika i wystąpiły objawy charakterystyczne dla zarażenia koronawirusem;

 4. w innych przypadkach określonych w zaleceniach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 5. Kierownik jednostki uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania pracy zdalnej. Okres ten nie może jednorazowo przekroczyć 14 dni.

§ 5

1. Należy przestrzegać rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko koronawirusowi COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.

2. W komunikacji wewnątrzuczelnianej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do:

 1. codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami wydawanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku;

 2. utrzymywania kontaktu z pracownikiem i nadzorowania efektów jego pracy zdalnej;

 3. raportowania na bieżąco o sytuacji w podległej jednostce na adres julian.drewa@asp.gda.pl

4. Zasady określone w § 5 obowiązują do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie.

§ 6

Rektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych niniejszym zarządzeniem.

§ 7

 1. Z dniem 13 marca 2020 r. traci moc Zarządzenie nr 30/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz uczestników wydarzeń organizowanych przez uczelnię.

 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Rektora nr 31/2020 – pobierz