Komunikat w sprawie zasłaniania ust i nosa

Komunikat w sprawie zasłaniania ust i nosa

Zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia RM z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do  dnia  27 grudnia  2020r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku  ochronnego,  o którym mowa w art.40  ust.1  ustawy  z dnia  20czerwca  1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z2020r. poz.110, 284, 568, 695, 1087 i1517), ust i nosa: w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

W mojej ocenie zarówno prowadzący zajęcia jak i studenci, doktoranci obowiązani są stosować się do ww. – nie dotyczy osób ustawowo zwolnionych z tego obowiązku.

Specjalista ds. BHP i PPOŻ.
Julian Drewa
Biuro ds. BHP i PPOŻ.
tel. 58 301 28 01 wew. 37
e-mail: julian.drewa@asp.gda.pl