Wystawa “ We need more space” na Gdynia Design Days

Wystawa “ We need more space” na Gdynia Design Days

Data: 6–15/07/2019

Kurator: dr Marta Flisykowska

Wydział: Architektura i Wzornictwo

Wystawa “ We need more space” na Gdynia Design Days

termin: 6-15.07.2019, 10:00-20:00
miejsce:  PPNT Gdynia, budynek III

 

kurtorka: dr Marta Flisykowska
autorka komunikacji wizualnej: mgr Agata Janiszewska

 

Organizator: Centrum Designu Gdynia
http://gdyniadesigndays.eu/pl/we-need-more-space.html

 

Wystawa „We need more space”

Ideą wystawy jest pokazanie tego, co się dzieje w kosmosie z udziałem Polaków. Jednak tym razem celem jest pokazanie również drugiego dna projektów bądź ujawnienie szerszego kontekstu sytuacji.

Mamy już udokumentowane osiągnięcia w postaci zaprojektowania łazików czy napisania odpowiedniego software’u lub przygotowania elektroniki na potrzeby kosmiczne. Potrafimy też już robić rakiety suborbitalne, dostarczamy narzędzia do sond i satelitów. Nasi naukowcy badają wpływ radiacji na ludzkie ciało, projektują narzędzia dla astronautów, a także badają geologiczną strukturę Marsa. To nadal jednak nie wszystko, Kosmos to bowiem otaczająca nas energia, a ta jest przede wszystkim związana z ludźmi. Kosmos to rzesza entuzjastów i pasjonatów, którzy mają odwagę i chcą robić coś więcej – eksplorować to, co dotychczas nieodkryte.

Wystawa „We need more space” pokaże wycinek tego, co się dzieje w kosmosie z udziałem Polaków. Ideą wystawy jest nie tylko pokazanie obiektów i narzędzi, ale przede wszystkim zaprezentowanie ludzi oraz ich zmaterializowanej motywacji, pasji i wiedzy. Hasło „We need more space” nie jest jednoznaczne i w tej warstwie ma się również odnosić do tematyki festiwalu Gdynia Design Days 2019 – Polaryzacja. Oprócz przedstawienia osób i projektów związanych z kosmosem, na wystawie będzie można dowiedzieć się czegoś, co na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste; nie raz będą to ciekawostki technologiczne, innym razem drugie dno problemów i wyzwań, z jakimi mierzyły się osoby, które stoją za realizacją.

W tym wypadku czynnik ludzki staje się mieczem obosiecznym. Różne procedury, a w tym także problemy z finansowaniem badań, również mają wpływ na dzieło podboju kosmosu. Jak pokazuje historia, te powiązania i problemy potrafią spolaryzować się w ogromną siłę zarówno napędową, jak i destrukcyjną.

Na wystawie zobaczymy zarówno makiety baz księżycowych, modele łazików marsjańskich, rakiet i czujników, jak i opowiemy o kulisach projektów badawczych realizowanych z udziałem polskich specjalistów.  Nazwa wystawy „We need more space” symbolicznie odnosi się również do wewnętrznej potrzeby zaspokajania głodu ciekawości świata. Hasło to występuje często wśród kosmicznych entuzjastów również jako slogan i naszywka na ubrania. Pod tą nazwą działa także polski serwis, poświęcony tematyce eksploracji kosmosu, którego działalność również zostanie zaprezentowana na wystawie.

 

 

“We need more space"

The idea behind the exhibition is to show what is happening in space with the participation of Poles. However, this time the goal is also to show the hidden depths of the projects or to reveal a wider context of the situation.

We already have achievements documented in the form of designing rovers or writing the appropriate software, or preparing electronics intended for space. We are also able to make suborbital rockets, we provide tools for probes and satellites. Our scientists study the impact of radiation on the human body, design tools for astronauts, and explore the geological structure of Mars. That's still not all, because space is the energy that surrounds us, which is primarily connected to people. Space is a multitude of enthusiasts and passionate people who have the courage and want to do something more – explore what has never been discovered before.

The exhibition "We need more space" will show a section of what is happening in space with the participation of Poles. The idea of the exhibition is not only to show objects and tools, but above all to present people and their materialised motivation, passion and knowledge. The slogan "We need more space" is not unambiguous, and in this layer, it also refers to the themes of the Gdynia Design Days 2019 festival – Polarisation. In addition to presenting the people and projects related to space, at the exhibition you will be able to learn something that's not obvious at first glance; sometimes it will be technological curiosities, another time the hidden depth of problems and challenges faced by those, who are behind the implementation.

In this case, the human factor becomes a double-edged sword. Different procedures, including problems with research funding, also have an impact on the space exploration work. As history shows, these connections and problems can polarise into a huge force, both driving and destructive.

At the exhibition, we will see mock-ups of lunar bases, models of Mars rovers, missiles and sensors, as well as we will talk about the backstage of research projects carried out with the participation of Polish specialists. The name of the exhibition "We need more space" also symbolically refers to the internal need to satisfy hunger for curiosity about the world. This motto is often found among space enthusiasts, also as a slogan and a patch for clothes. A Polish website devoted to the subject of space exploration, the activity of which will also be presented at the exhibition, operates under this name as well.


https://polsa.gov.pl/wydarzenia/zapowiedzi/18-zapowiedzi/1130-wystawa-we-need-more-space-i-warsztaty-robotyczne-podczas-gdynia-design-days-2019?fbclid=IwAR0aMILsX-aefF9jKFDg_XKskwkCLvxcmuaNYsuiQXnJerCwQ_xbIb4L_b8

 

Patronat nad wydarzeniem objęła Polska Agencja Kosmiczna POLSA