Zeszyt wydawniczy |nr 17| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 17| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 17| 2018

Zeszyt wydawniczy |nr 17| 2018

Paweł Dybel PIĘKNY TULIPAN, TRUP I BEZ CZYSTEGO CIĘCIA. Bez-duszna estetyka Derridy Paweł Dybel THE BEAUTIFUL TULIP, THE CORPSE AND THE SANS OF THE PURE CUT. The soul-less aesthetics of Derrida

 

Artykuł zawiera rozważania wokół fragmentu książki Jacques’a Derridy Prawda w malarstwie, w którym podejmuje on dyskusję z koncepcją piękna w estetyce Kanta. Wskazuję na oryginalny sposób, w jaki Derrida przeformułowuje tę koncepcję, nadając z jednej strony nowe znaczenie jej kluczowym pojęciom, z drugiej zaś wprowadzając nowe wątki. Jednym z najciekawszych z nich wydaje się być ścisłe powiązanie doświadczenia piękna z doświadczeniem śmierci. Wychodząc od konstatacji Derridy rozwijam implikacje zawarte w tym ujęciu, podejmując próbę dookreślenia tego, na czym zasadza się głębokie pokrewieństwo tych dwóch doświadczeń i czym się one od siebie różnią. Wychodzę od twierdzenia, że „cięcie” obrzeża/parergonu pięknego obiektu, które oddziela jego celowość od celu, stanowi metaforę „cięcia” śmierci, która oddziela ludzkie życie od siebie.

 

The study’s reflections revolve around a fragment of Jacques Derrida’s The Truth in Painting, where he discusses the concept of beauty in the aesthetics of Kant. I point out the original method by which Derrida reformulates the concept, on the one hand giving a new meaning to its key notions, on the other hand introducing new motifs. One of the most interesting ones appears to be the close interrelation of the experience of beauty with the experience of death. Using Derrida’s constatation as a starting point, I investigate implications contained in his perspective, attempting at précising what is the profound affinity of the two experiences and how they differ. I begin discussion from the statement that the “cut” of the edging/parergon of the beautiful object which detaches its finality from end, is a metaphor of the “cut” of death which detaches human life from itself.

 

 

Redaktor prowadzący | Lead editor

Krzysztof Gliszczyński

Redakcja i korekta tekstu | Edition and proof-reading:

Iwona Ziętkiewicz

Projekt graficzny | Layout

workshop91

(Mikołaj Sałek, Zuzanna Zamorska)

Fotografie | Photographs

Łukasz Jerzy©

Tłumaczenie | Translation

Katarzyna Koriat

Tłumacznie wstępu | Translation of the introduction

Katarzyna Jopek

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdańsk

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie | Inter-Faculty Doctoral Studies

Kierownik | Director

prof. Krzysztof Gliszczyński

 

Gdańsk 2018