Robert Sochacki
LAACT

Robert Sochacki LAACT

Light As A Creative Tool - LAACT, Robert Sochacki

Wydział: Malarstwo

Robert Sochacki
LAACT

Light As A Creative Tool [LAACT] idea: dr Robert Sochacki


LIGHT AS A CREATIVE TOOL

international scientific conference with workshop in public space for students

In 2018 from 8th to 12ve of May the first edition of Light as a Creative Tool was organized by Painting Department of Gdansk Academy of Fine Art. Conference was held in Patio ASP and the workshop in historical part of Gdansk Shipyard (Young City-Plenum).

Organizer: Academy of Fine Arts in Gdansk

Co-organizer: Faculty of Painting

Head: dr Robert Sochacki


Redakcja naukowa | Scientific editor
Dr Robert Sochacki

Recenzja naukowa |Academic review
Prof. UP dr hab. Alicja Panasiewicz | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Dominik Lejman | Uniwersytet Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Redakcja | Editor
Weronika Morawiec

Korekcja tekstów w j. polskim | Proofreading in Polish
Monika Mielcarek

Korekcja tekstów w j. angielskim | Proofreading in English
Małgorzata Sucharska

Tłumaczenie | Translation by
Dr Anna Juchnowicz, Weronika Morawiec, Małgorzata Sucharska, Magdalena Wiczyńska-Siwy

Fotografie | Photography
Krzysztof Mystkowski, Mateusz Ochocki

Projekt graficzny, skład | Graphic design, layout
Dr Jarosław Bujny | bujny.com

Prawa autorskie | Lenders and Copyright
Wszyscy autorzy | All the authors

Copyright © by Akademia Sztuk Pięknych w GdańskuCopyright © by authors for the texts

Wydawca | Publisher
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdansk

Wydział Malarstwa | Faculty of Painting
Dziekan | Dean Prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński
Prodziekan | Vice-Dean Prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk

Wydawnictwo współfinansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego.

ISBN: 978-83-66271-65-4

Gdańsk 2021


Table of contents | Spis treści

 

 1. “LanguAGES of LIGHT. Some historic and aesthetic reflections on the luminokinetic practices in modern and contemporary art” Márton Orosz | „Języ(WIE)KI światła. Wybrane historyczne i estetyczne rozważania na temat praktyk lumino-kinetycznych w sztuce nowoczesnej i współczesnej” Márton Orosz, s. 12
 2. “Light as a Creative Tool” – conference and workshop for students in public space: case study and some conceptual remarks” Robert Sochacki | „Light As A Creative Tool” – konferencja i warsztaty dla studentów w przestrzeni publicznej: studium przypadku i kilka uwag koncepcyjnych” Robert Sochacki, s. 54
 3. “Praise of Darkness. Some extracts from reflections on the forms of the light presence in contemporary artistic practices”Ryszard W. Kluszczyński | „Pochwała mroku. Fragmenty z rozważań nad formami obecności światła we współczesnych praktykach artystycznych” Ryszard W. Kluszczyński, s. 94
 4. “Animated Architecture. How a correlation between light-based art and architecture can change our perception of space and society” Martina Tritthart | „Architektura ożywiona. Jak korelacja między sztuką opierającą się na świetle oraz architekturą może zmienić naszą percepcję przestrzeni i społeczeństwa?” Martina Tritthart, s. 136
 5. Light is always close to artist – Łukasz Szałankiewicz “Zenial” about the common denominators of light and sound, non-obvious connections and “playing a game” Łukasz “Zenial” Szałankiewicz (rozmowa/talk) | Światło jest zawsze blisko artysty – Łukasz Szałankiewicz „Zenial” o częściach wspólnych światła i dźwięków, o nieoczywistych połączeniach i graniu grą „Zenial” Szałankiewicz (rozmowa/talk), s. 198
 6. Ingo Wendt: A human part of the machine – analogue objects in large-scale projections Ingo Wendt (rozmowa/talk) | Ingo Wendt: ludzka część mechanizmu – obiekty analogowe w projekcjach wielkoformatowych Ingo Wendt (rozmowa/talk), s. 208
 7. Already forgotten objects, lives being an absence: shadow and light in Alicja Jeziorecka’s installations, based on the results of the LAACT 2018 workshop Alicja Jeziorecka (rozmowa/talk) | Zapomniane już obiekty, istnienia będące nieobecnością: cień i światło w instalacjach Alicji Jezioreckiej na podstawie realizacji podczas warsztatów LAACT 2018 Alicja Jeziorecka (rozmowa/talk), s. 222
 8. “Light in Cabbage” Anna Królikiewicz (wstęp do wykładu/lecture introduction) | „Światło w kapuście” Anna Królikiewicz (wstęp do wykładu/lecture introduction), s. 234
 9. Tools, effects, art of creating organism. What is meant today by “generative art”, “mapping” and “VR” in the artist’s subjective way of understanding? Radosław Deruba (rozmowa/talk) | Narzędzia, efekty, sztuka stwarzania organizmu – co oznaczają dziś pojęcia „sztuka generatywna”, „mapping” i „VR” w subiektywnym rozumieniu artysty? Radosław Deruba (rozmowa/talk), s. 244
 10. Moving to new perceptions: understanding of the space of art installation and theatrical scenography Yoko Seyama (rozmowa/talk) | Przejście do nowych sposobów postrzegania: rozumienie przestrzeni instalacji artystycznej i scenografii teatralnej Yoko Seyama (rozmowa/talk), s. 266
 11. Light image in movement Ralph Kistler (autoprezentacja/self-presentation) | Obraz światła w ruchu Ralph Kistler (autoprezentacja/self-presentation), s. 280
 12. The silence of the white canvas does not exist. On the model of action and attempts to internalize one’s own aesthetics in the creation of audio-visual compositions Paweł Lisek (rozmowa/talk) | Cisza białego płótna nie istnieje. O modelu działania i próbach uwewnętrznienia własnej estetyki w tworzeniu kompozycji audiowizualnych Paweł Lisek (rozmowa/talk), s. 288
 13. Shift of Focus: Light as Artistic Material and Medium Bettina Pelz (subiektywny przewodnik/subjective guide) | Zmiana natężenia: Światło jako artystyczny materiał i medium Bettina Pelz (subiektywny przewodnik/subjective guide), s. 304