Małe rzeczy
Sympozjum

Małe rzeczy  Sympozjum

Małe rzeczy. Sympozjum

Wydział: Grafika

Małe rzeczy
Sympozjum

DRUKOWANE PIĘKNO | PRINTED BEAUTY Seria wydawnicza pod kierunkiem | A book series under the guidance dr Anny Walczak prof. ASP dr. hab. Grzegorza Protasiuka tom 4 | volume 4 Małe rzeczy | Small things


Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Polish Academy of Sciences, Gdańsk Library
Academy of Fine Arts in Gdańsk, Faculty of Graphic Arts
Academy of Fine Arts in Gdańsk, Faculty of Architecture and Desing
The Library of the Academy of Fine Arts in Gdańsk

 

Patronat honorowy | Symposium under the honorary patronage
Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzy Duszyński
JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Recenzenci | Reviewers of this volume
dr hab. Andrzej Woziński | Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny, Instytut Historii Sztuki
dr hab. Anna Sielska | Pracownia Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Prezeska Fundacji Kultura Obrazu

Organizatorzy | Organisers of the symposium
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska
Wydział Grafiki ASP w Gdańsku
Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
Biblioteka ASP w Gdańsku

Rada programowa | Programme board of the symposium
prof. dr hab. Grażyna Borkowska
dr Krzysztof Nieżwicki
dr Anna Walczak
prof. dr hab. Sławomir Witkowski
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak
dr Mariusz Wrona

Komitet organizacyjny | Organisers of the symposium
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
dr Aneta Kwiatkowska
Adrian Leszczuk
Anna Polańska
Emilia Wernicka

Zespół redakcyjny | Edited by
Mariusz Wrona
Anna Polańska

Korekta językowa
Monika Scharmach
Monika Głowińska

Projekt graficzny i skład | Design and layout
Emilia Wernicka

Tłumaczenia | Translated in to the english language by
Anna Moroz-Darska

Wydawcy | Publishers
© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2021
© Copyright by Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2021
© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki, Gdańsk 2021

Drukowane piękno tom 4 wydano dzięki środkom Polskiej Akademii Nauk z zakresu działalności upowszechniającej naukę (dun) oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ISBN 978-83-66271-26-5

Gdańsk 2021