Janusz Akermann
malarstwo
grafika

Janusz Akermann  malarstwo  grafika

Janusz Akermann; malarstwo, grafika

Wydział: Grafika

Janusz Akermann
malarstwo
grafika

Projekt graficzny oraz DTP | Graphic design, layout and DTP
Sławomir Witkowski

Korekta | Proof-reader
Aleksandra Piechnik

Tłumaczenia | English translation
© Marzena Beata Guzowska

English proof-reader
Jeremy Pearman

Zdjęcia | Photographs
osobiste archiwum Janusza Akermanna | Janusz Akermann’s personal archive

© Janusz Akermann
© Sławomir Witkowski
© Wydział Grafiki ASP Gdańsk

Monografia została zrealizowana w ramach działalności statutowej – badań naukowych – na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku finansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

This monograph was realised within the framework of the study programme embraced by the statute of the Academy of Fine Arts, Faculty of Graphic Art in Gdańsk financed by the Ministry of Culture and National Heritage.

ISBN 978-83-66271-17-3

Gdańsk 2020