100 × PROPAGANDA
Sympozjum

100 × PROPAGANDA  Sympozjum

100 × PROPAGANDA; Sympozjum

Wydział: Grafika

100 × PROPAGANDA
Sympozjum

DRUKOWANE PIĘKNO Seria wydawnicza pod kierunkiem dr Anny Walczak dr. hab. Grzegorza Protasiuka prof. ASP

 

Niniejsza publikacja jest pokłosiem sympozjum 100XPROPAGANDA, które odbyło się 23 listopada 2018 roku w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych i zostało zorganizowane przez Wydział Grafiki ASP w Gdańsku oraz PAN Bibliotekę Gdańską. Celem sympozjum była próba wielostronnego omówienia zjawiska propagandy przez badaczy tak różnych dziedzin, jak sztuka, historia, językoznawstwo i socjologia. Autorzy tekstów zamieszczonych na łamach tomu opisują próby wpływania na społeczeństwo za pomocą zapomnianych już dziś znaczków kwestarskich, form pozornie niewinnych jak foldery turystyczne, regionalnej prasy, połączonych wysiłków organizacji społecznych i aparatu państwa, wielkich naściennych murali, w okresie od pierwszej wojny światowej do współczesności.

Aneta Kwiatkowska


Sympozjum 100×propaganda miało miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
23 listopada 2018 roku

 

Patronat honorowy
Prezes Polskiej Akademii Nauk | prof. dr hab. Jerzy Duszyński
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku | dr hab. Krzysztof Polkowski
Prezydent Miasta Gdańska | Paweł Adamowicz

Rada programowa
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, dr Zofia Tylewska-Ostrowska,
prof. dr hab. Sławomir Witkowski, dr hab. Grzegorz Protasiuk, prof. ASP

Komitet organizacyjny
dr Anna Walczak, dr Aneta Kwiatkowska, Emilia Wernicka, Wanda Pętlicka

Recenzenci tomu
dr Jan Daniluk, dr hab. Iwona Sakowicz, prof. dr hab. Jacek Tebinka, dr hab. Andrzej Woziński | Uniwersytet Gdański
dr Zbigniew Brzostowski | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Redakcja
Aleksander Baliński

Skład i projekt publikacji
Emilia Wernicka

Znak sympozjum
Emilia Wernicka

Tłumaczenia
na język angielski sporządziła Anna Moroz-Darska

Skany
ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej wykonał Digital-Center, Gdańsk

© Copyright by Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Gdańsk 2019
© Copyright by Akademia Sztuk Pięknych w  Gdańsku Wydział Grafiki, Gdańsk 2019

Drukowane piękno tom II wydano dzięki środkom Ministra Edukacji Narodowej

ISBN 978-83-66271-26-5

Gdańsk 2019