Loading the game
Kamil Kocurek, grafika 2013-2021

Loading the game  Kamil Kocurek, grafika 2013-2021

Loading the game Kamil Kocurek, grafika 2013-2021

Wydział: Grafika

Loading the game
Kamil Kocurek, grafika 2013-2021

Loading the game Kamil Kocurek, grafika 2013-2021 Loading the game Kamil Kocurek, graphic art 2013-2021

 

Wybór wyeksponowanych w katalogu prac ma na celu ukazać grafiki reprezentujące w sposób komplementarny i całościowy cykle graficzne powstałe w latach 2013-2021. Selekcja ta, jest zatem swego rodzaju przekrojem kilku intensywnych lat pracy twórczej opartej w głównej mierze, na tradycyjnym warsztacie wklęsłodrukowym, a także najnowszych osiągnięciach technologicznych z zakresu grafiki cyfrowej. […]

Tytułowe wczytywanie gry (Loading the game) jest symbolem i parafrazą znanego z przestrzeni gier cyfrowych sformułowania, które w tym przypadku stawia odbiorcę wobec metaforycznego komentarza rzeczywistości i interpretacji problemów otaczającego świata. Dokonana próba zainscenizowanego zobrazowania osobistych przemyśleń podkreśla nowe zagrożenia współczesności, nowo wytyczone granice i ograniczenia oparte na kruchości ludzkiej egzystencji oraz globalnej cywilizacji.

Kamil Kocurek
Loading the game Kamil Kocurek, grafika 2013-2021


Projekt graficzny i skład | Graphic design and typesettng
Emilia Wernicka

Redakcja | Editing
Daria Majewska

Wydawca | Publisher
ASP w Gdańsku, Wydział Grafiki | Academy of Fine Arts in Gdansk, Faculty of Graphic Arts

Reprodukcje i zdjęcia | Reproductions and photographs
Kamil Kocurek

Katalog Loading the game, Kamil Kocurek, grafika 2013-2021 wydano dzięki przyznanym dla dr Kamila Kocurka środkom na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Kamil Kocurek "Loading the game" catalogue graphics 2013-2021. Published thanks to the upkeep and research development fund of the Fine Ar ts Academy in Gdańsk.

ISBN 978-83-66271-77-7

Gdańsk 2022