Fête Funèbre
czyli SZTUKA WOBEC ŚMIERCI

Fête Funèbre  czyli SZTUKA WOBEC ŚMIERCI

Fête Funèbre czyli SZTUKA WOBEC ŚMIERCI

Wydział: Malarstwo

Fête Funèbre
czyli SZTUKA WOBEC ŚMIERCI

Fête Funèbre czyli SZTUKA WOBEC ŚMIERCI | Fête Funèbre or ART AND DEATH

 

Pragniemy złożyć na Państwa ręce niniejsze wydawnictwo, które jest podsumowaniem projektu Fête Funèbre, na który składała się wystawa eksponowana w przestrzeni Zbrojowni Sztuki, katalog, konferencja oraz szereg oprowadzań kuratorskich z cyklem wykładów wygłoszonych przez artystki i artystów oraz specjalistki i specjalistów z zakresu historii sztuki. Perspektywa czterech lat po zakończeniu projektu, realizowanego na tak wielu obszarach: wystawienniczym, edukacyjnym i teoretycznym pokazała, jak ważną była podjęta przez twórców wystawy inicjatywa jej powstania. Mamy nadzieję, że publiczność zapamiętała to wydarzenie zrealizowane w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2016 roku jako znaczący głos w dyskursie dotyczącym obszarów kultury, które są marginalizowane. Podjęte przez artystki i artystów wątki dotyczące śmierci i przemijania pokazały, jak bardzo ważny okazał się ten projekt, który poruszał ludzkie emocje i skłaniał odbiorców do refleksji. Podjęte na wystawie wątki zostały teraz poszerzone o kolejne aspekty teoretyczne i myśli, które zebrano w niniejszej publikacji. Książka, którą oddajemy w Państwa ręce zawiera teksty powstałe na kanwie naszej wystawy. Znalazły się w niej eseje pióra dr. Mariana Kwapińskiego (Pomorskie urny twarzowe – aspekt estetyczny), dr Beaty Purc‑Stępniak (Czaszka – atrybut śmierci i naczynie myśli), prof. Jacka Kornackiego i Marzeny Guzowskiej (Konterfekt osoby nieboszczykowskiej czyli Sarmacki portret trumienny), dr. hab. Marka Wrzesińskiego (Oczy szeroko zamknięte. Szkic o fotografii post mortem) oraz dr. Romana Nieczyporowskiego (Otto Dix i inni, czyli temat śmierci w sztuce współczesnej), całość zaś zamyka komentarz do oprowadzań kuratorskich autorstwa Marioli Balińskiej.

Publikację tę traktujemy jako uzupełnienie naszych wcześniejszych rozważań, które legły u podstaw wystawy Fête Funèbre, mamy równocześnie nadzieję, że zamieszczone eseje staną się punktem wyjścia do indywidualnych badań w obszarze sztuki i antropologii kultury. Zainteresowanych zrealizowanym przez nas projektem zachęcamy do odbycia wirtualnego spaceru po wystawie, której cyfrowy zapis dostępny jest na stronie uczelni.

Równocześnie chcielibyśmy podziękować władzom i całej społeczności Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za wsparcie naszych kuratorskich działań, publiczności za dobry odbiór wystawy Fête Funèbre i wydarzeń jej towarzyszących oraz środowisku artystycznemu za docenienie naszego ogromnego wkładu pracy i wieloletniego wysiłku, który został zwieńczony stworzeniem tak interdyscyplinarnego projektu. Konfrontacje artystyczne oraz łączenie różnych punktów widzenia to strategia, która pozwala na pozyskanie otwartego pola do dyskusji, w której nie chodzi o ścieranie się odmiennych perspektyw, a raczej o budowanie dialogu opartego na różnorodnych sposobach widzenia, co zaowocowało niezwykłymi efektami w odbiorze naszej ekspozycji.


Redakcja naukowa | Editor
prof. dr hab. Jacek Kornacki
Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku | Faculty of Painting, AFA in Gdańsk

Recenzja naukowa | Reviewers
prof. dr hab. Krzysztof Wróblewski, Katedra Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury PG | Chair of Visual Arts, Faculty of Architecture, GUT

Teksty | Texts
Marian Kwapiński, Beata Purc-Stępniak, Jacek Kornacki, Marzena Beata Guzowska, Marek Wrzesiński, Roman Nieczyporowski, Mariola Balińska

Tłumaczenie | Translation
Marzena Beata Guzowska, Piotr Andrzejewski

Foto | Photos
prof. Jacek Zdybel, Bartosz Żukowski, archiwum autorów, domena publiczna | Jacek Zdybel, Bartosz Żukowski, authors’ archives, public domain

Zdjęcia z wystawy Fête Funèbre zawarte w publikacji przedstawiają prace: | Photos from the exhibition feature the works of: Anny Królikiewicz, Jacka Kornackiego i Jerzego Kamrowskiego oraz portret Jerzego Kamrowskiego (s. 8–9); Jerzego Kamrowskiego (s. 12); Jacka Kornackiego (s. 13); Mariusza Białeckiego i Teresy Miszkin (s. 116–117); Katarzyny Józefowicz (s. 118); Marka Wrzesińskiego (s. 119); Anny Królikiewicz i Zbigniewa Bajka (s. 124–125); Jacka Kornackiego (s. 128–129); Krzysztofa Gliszczyńskiego (s. 132–133); Beaty Ewy Białeckiej i Mariusza Białeckiego (s. 134–135).

Korekta | Proof-reading
Iwona Ziętkiewicz (Polish), Jeremy Pearman (MBGuzowska’s translations)

Projekt graficzny | Graphic design
Eurydyka Kata

Wydawca | Publisher

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Academy of Fine Arts in Gdańsk
www.asp.gda.pl

Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku | Faculty of Painting AFA in Gdańsk
Dziekan | Dean | prof. dr hab. Jacek Kornacki
Prodziekan | Vice-Dean | prof. ASP dr hab. Marek Wrzesiński

Wydawnictwo finansowane z dotacji podmiotowej MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego nr Wniosku 73/WM/BN/2019, 26/WM/BN/2021.
Publication financed by a ministerial donation for R&D potential of the Faculty.

ISBN: 978-83-66271-49-4

Gdańsk 2020/2021