Sztuka i Dokumentacja |nr 18| 2018

Sztuka i Dokumentacja |nr 18| 2018

Sztuka i Dokumentacja nr 18 | 2018

Sztuka i Dokumentacja |nr 18| 2018

Co w numerze:

Sekcja 1 / Section 1

WSZYSTKO JEST KOLEKCJĄ. OSIEKI – KŁOPOTLIWA SUKCESJA? / EVERYTHING IS A COLLECTION. OSIEKI – A TROUBLESOME HERITAGE?

Red. / Edit. by Anna Maria LEŚNIEWSKA

 

 • Wstęp / Introduction
 • Janusz ZAGRODZKI, Muzeum Sztuki Nowoczesnej Według Założeń Mariana Bogusza / Premises for a Museum of Modern Art by Marian Bogusz
 • Marcin LACHOWSKI, Plenery w Osiekach i Granice Nowoczesnego Obrazu / Plein Air Events in Osieki and Limits of Modern Painting
 • Łukasz GUZEK, Linia, czyli Co Łączy Nurty Awangardy Polskiej / The Line, or What Connects the Polish Avant-Garde Trends?
 • Luiza NADER, Wspólnota Wyobraźni Jako Dyssensus. VIII Spotkanie Artystów i Teoretyków Sztuki Świdwin/Osieki (1970) / A Community of Imagination as Dissensus. The 8th Artists and Art Theoreticians Meeting in Świdwin/Osieki (1970)
 • Anna Maria LEŚNIEWSKA, Przekształcanie Porządku. Osiecka Performatyzacja Sztuki Według Jana Dobkowskiego / Transformation of Order. Introducing the Performisation of Art at Osieki According to Jan Dobkowski
 • Gabriela ŚWITEK, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych / Exhibitions. The Plein-airs of Koszalin 1963–1968 in the Central Bureau for Art Exhibitions
 • Dorota JARECKA, Mała Utopia Awangardy. „Kolekcja Studio” i „Kolekcja Osiecka” Jako Lokalne Zawiązki Muzeów Sztuki Współczesnej / Small Utopia of the Avant-Garde. The Collections of both the Studio Gallery in Warsaw and Koszalin Museum Seen as Local Initiatives for the Foundation of Contemporary Art Museums in Poland
 • Elżbieta KAL, Dialektyka Gestu. Dar Galerii Sztuki Nowoczesnej Krzywe Koło dla Muzeum w Koszalinie w Zbiorach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku / The Dialectic of Gesture. The Gift by the Krzywe Koło Gallery of Contemporary Art to the Museum in Koszalin, Held in the Collection of the Museum of Middle Pomerania in Slupsk
 • Ewa KOWALSKA i / and Walentyna ORŁOWSKA, Spotkania w Osiekach – Sztuka, Dokumentacja i Refleksje Po Latach / Artists' Meetings in Osieki – Art, Documentation and Reflections After Years
 • Wojciech CIESIELSKI, Już Po Osiekach? / Has Osieki Definitely Finished?
 • Agnieszka POPIEL, Jerzy Fedorowicz: Rytm Życia, Rytm Czasu, Rytm Sztuki / Jerzy Fedorowicz: The Rhythm of Life, the Rhythm of Time, the Rhythm of Art
 • English Summaries
 • ANEKS / ANNEX
 • Anka PTASZKOWSKA, Panoramiczny Happening Morski – dziś
 • Elżbieta KALINOWSKA, Sztuka jako gest prywatny
 • Rozmowa Anny Marii Leśniewskiej przeprowadzona z Wojciechem Krzywobłockim
 • Jerzy Treliński i Andrzej Pierzgalski. Dokumentacja działań podczas plenerów w Osiekach
 • Rozmowa Łukasza Guzka przeprowadzona z Marianem Zającem

Sekcja 2 / Section 2

NURT DOKUMENTALNY W POLSKIEJ SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ / DOCUMENTARY TREND IN POLISH CONTEMPORARY ART

Red. / Edit. by Ewelina WEJBERT-WĄSIEWICZ i / and Emilia ZIMNICA-KUZIOŁA

 

 • Wstęp / Introduction
 • Katarzyna NIZIOŁEK, Performing Memory. Between Document and Participation
 • Patrycja TERCIAK, Pomiędzy Prywatnym a Publicznym. Na Granicy Teatru, Performance i Sztuki (dla) Miejsca / Between Public and Private. On the Border of Theatre, Performance and Art (for) the Specific Place
 • Emilia ZIMNICA-KUZIOŁA, Spektakl Zakonnice Odchodzą po Cichu jako Przykład Tendencji Demaskatorskich w Polskim Teatrze Dokumentalnym / The Performance The Nuns Leave Quietly as an Example of the Unmasking Tendencies in Polish Documentary Theatre
 • Joanna PUZYNA-CHOJKA, Performowanie Pamięci w Polskim Teatrze Współczesnym / Performing Memory in Polish Modern Theatre
 • Ewelina WEJBERT-WĄSIEWICZ, Problematyka Niechcianej Ciąży i Aborcji w Filmie Polskim. Ideologia, Polityka, Rzeczywistość / The Problem of Unwanted Pregnancy and Abortion in Polish Film. The Ideology, Politics, Reality
 • Izolda KIEC, Tęsknię Więc Jestem, O Zachowywaniu Pamięci. Na Przykładzie Miasteczka Bełz / I Miss Therefore I Am, About Savining of Memory. Based on the Example of the Song Miasteczko Bełz
 • English Summaries

VARIA

 • Łukasz GUZEK, Colour in Contextual Play

GALERIA

 • Galeria im. ANDRZEJA PIERZGALSKIEGO. DOKUMENTY ARTYSTÓW 1 / ANDRZEJ PIERZGALSKI GALLERY. ARTISTS' DOCUMENTS 1 / GALERIE dédiée à ANDRZEJ PIERZGALSKI. DOCUMENTS d'ARTISTES 1
 • ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE / PROGRAM ASSUMPTIONS / HYPOTHÈSES DU PROGRAM
 • Leszek BROGOWSKI, Archiwa Lefevre Jean Claude'a / Lefevre Jean Claude's Archives

1. O artyście / About the Artist

2. Faksymile broszury Lefevre Jean Claude’a / Facsimile of the Brochure by Lefevre Jean Claude

3. Tłumaczenie broszury Lefevre Jean Claude’a / Translation of the Brochure by Lefevre Jean Claude

4. Wystawy i Ankiety Artystów: Archiwa Lefevre Jean Claude'a / Artists' Exhibitions and Inquiries: Lefevre Jean Claude's Archives

 • Summary / Résumé