Robert Florczak

Robert Florczak

Robert Florczak; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: robert.florczak@asp.gda.pl

Robert Florczak

„W sztuce nie poszukuję perfekcji ani rewolucji, szukam przygody usankcjonowanej subiektywnym poczuciem piękna. Bardzo ważny jest dla mnie mój malarski rodowód, ale tak naprawdę to jestem kundlem, w którego krwi wartkim strumieniem płyną: rzeźba, performance, teatr, film, a nawet architektura, czy wnętrza. Z beztroską niemowlaka liżę wszystko, co napotkam na swojej drodze artysty. Mam ewidentne ciągoty do monumentalizmu i rozpierania, jeśli nie przekraczania, ram. W ostatnich latach ulubionym podłożem malarskim jest banner reklamowy, któremu z całym znanym mi bogactwem środków malarskich nadaję nowe znaczenia. W ten sposób malarski recycling kontratakuje sztuki marketingowe. Lata temu zakochałem się w kosie. Przed piecem martenowskim uratowałem na pewno ponad cztery setki pięknych smukłych żniwiarek. Z nich tworzę stalowe skrzydła i orły.”

Urodzony w 1955 roku w Warszawie. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku, dyplom na Wydziale Malarstwa w 1988 roku, habilitacja w 2009. W latach 1990–2010 asystent w Pracowni Rysunku, obecnie prowadzi pracownię Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa. Jest laureatem Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego, Sopockiej Muzy oraz Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Wystawiał w USA, Brazylii, Chinach, Niemczech, Francji, Turcji, Litwie i Łotwie. Ma na koncie kilkadziesiąt spektakli, w tym plenerowe i multimedialne, kilka krótkometrażowych filmów, trzy monumentalne rzeźby/obiekty, 19 lat prowadzenia klubu i galerii SFINKS.

[2015]

"I am not looking for perfection or revolution in art. I am looking for an adventure sanctioned by a subjective sense of beauty. My painting origin is significant to me, but in fact, I am a mongrel in whose blood flows a swift stream of sculpture, performance, theatre, film, and even architecture or interiors. Just as a carefree baby, I lick everything I encounter on my artist way. I have evident tendencies towards monumentalism and spreading, if not even extending, the framework. In recent years, the favourite painting base is the advertising banner, to which, with all the richness of painting means I know, I give new meanings. In this way, painting recycling strikes the marketing arts. Years ago, I fell in love with a scythe. I have saved over four hundred beautiful slim reapers from the open-hearth furnace. I create steel wings and eagles from them."

He was born in 1955 in Warsaw. A graduate of PWSSP (currently ASP) in Gdańsk, diploma at the Faculty of Painting in 1988, a postdoctoral degree in 2009. In the years 1990–2010 assistant at the Drawing Studio, currently runs the Studio of Art in Public Space at the Faculty of Painting. He is the laureate of the Theater Award of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, the Sopot Muse and the Pomeranian Artistic Award. He exhibited in the USA, Brazil, China, Germany, France, Turkey, Lithuania and Latvia. He has an impressive track record of dozens of performances, including outdoor and multimedia ones, several short films, three monumental sculptures/objects, 19 years of running the SFINKS club and gallery.