Marta Flisykowska

Marta Flisykowska

Marta Flisykowska

Wydział: Wzornictwo

E-mail: marta.flisykowska@asp.gda.pl

Marta Flisykowska

„Interesuję się różnymi aspektami projektowania, szczególnie w kontekście społecznym. Swoje spostrzeżenia wykorzystuję w projektach, wystawach i publikacjach. Design traktuję jako spotkania lokalnych i globalnych przestrzeni kultury. Cenię rolę eksperymentu w designie, często łączę tradycyjne techniki rzemieślnicze z nowymi technologiami.”

Projektantka, kuratorka i wykładowczyni. Pracuje na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, współprowadzi tam Pracownię ArtLab. Wykorzystuje swoją fascynację kosmosem i futurologią w projektach, wystawach i publikacjach.
Zwolenniczka projektowej interdyscyplinarności, łączy nauki społeczne z wiedzą techniczną i odnosi to do kultury materialnej. Jej kuratorskie wystawy dotyczą projektowania spekulatywnego – projektowania przyszłości: m.in “Infuture Food Lab” zrealizowane z Infuture Hatalska Foresight Institute, Tesco Polska, Bionanoceluloza – design lab zrealizowana z BOWIL Biotech i Centrum Designu Gdynia. Wystawa “We need more space” odbyła się pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej była pierwszą i największą wystawą o współczesnym polskim sektorze kosmicznym, wydała także monografie “Design For The Future” która jest podsumowaniem kilkuletniej pracy nad tematyką przyszłości.
Laureatka m.in. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury 2014, 2017, Stypendium Ministra Kultury Młoda Polska 2015. Członkini Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Jej prace były wystawiana na najważniejszych międzynarodowych targach i festiwalach.
Specjalizuje się w technologiach przyrostowych (druk 3D), które często łączy z rzemiosłem. Prywatnie uwielbia góry, jazdę na rowerze MTB oraz sci-fi.

[2020]

"I'm interested in various aspects of design, especially in a social context. I use my insights in projects, exhibitions and publications. I treat design as a meeting of local and global spaces of culture. I value the role of an experiment in design. I often combine traditional craft techniques with new technologies. "

Designer, curator and lecturer. She works at the Faculty of Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, where she co-runs the ArtLab. She uses her fascination with space and futurology in projects, exhibitions and publications.

A supporter of project interdisciplinarity, who combines social sciences with technical knowledge and refers to material culture. Her curator exhibitions concern speculative design – the design of the future: among others, "Infuture Food Lab" made with the Infuture Hatalska Foresight Institute, Tesco Poland, Bionanocellulose – design lab made with BOWIL Biotech and Gdynia Design Center. The exhibition "We need more space" was held under the auspices of the Polish Space Agency. It was the first and largest exhibition about the contemporary Polish space sector; she also published a monograph "Design For The Future" which is a summary of several years of work on the subject of the future.

The laureate of, among others, the Scholarship of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship for the Creators of Culture 2014, 2017, Scholarship of the Minister of Culture Young Poland 2015. Member of the Polish Space Professionals Association. Her works were exhibited at the most important international fairs and festivals.

She specializes in additive technologies (3D printing), which she often combines with craftsmanship. Privately, she loves mountains, MTB riding and sci-fi.