Mariusz Burdek

Mariusz Burdek

Mariusz Burdek; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Rzeźba i Intermedia

E-mail: mariusz.burdek@asp.gda.pl

Mariusz Burdek

„Komunikacja, obecność JA w przestrzeni bezosobowej, tłumie; relacje społeczne, dystans przestrzeni fizycznej i duchowej; dotykalność i surowość przeżyć, doświadczenie i samoświadomość – to niektóre myśli towarzyszące mojej twórczości i zarazem tematy życiowej medytacji. Bazuję na formach zauważonych, cytuję obiekty rzeczywiste, zwykłe, tak bliskie człowiekowi i porosłe w symbole, przetwarzam je zarysowując ukryty problem. Komponuję własny system znaków. Interesuje mnie człowiek jako istota myśląca, jego wnętrze, piękno nie tyle estetyczne, co ideowe. Interesuje mnie gra z odbiorcą.”

Urodzony w 1985 roku w Limanowej. Jest absolwentem Liceum im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom realizowany pod kierunkiem profesora Sławoja Ostrowskiego obronił w czerwcu 2010 roku. Obecnie pracuje na macierzystym wydziale jako asystent w pracowni dyplomowej profesora Mariusza Białeckiego. Jest aktywnym uczestnikiem sympozjów krajowych i zagranicznych. Prezentował swoje prace podczas kilku wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych.

[2022]

"Communication, the presence of I in an impersonal space, in a crowd; social relations, the distance of physical and spiritual space; tangibility and severity of the feelings, experience and self-awareness – these are some of the thoughts that accompany my work and also the topics of life meditation. I base on noticed forms; I quote real, ordinary objects, so close to people and overgrown with symbols, I process them outlining a hidden problem. I compose my system of signs. I'm interested in a man as a thinking being, human inside, beauty not so much aesthetic as ideological. I'm interested in playing with the recipient."

Born in 1985 in Limanowa. He is a graduate of the Antoni Kenar State High School in Zakopane and the Faculty of Sculpture of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. He graduated in June 2010 under the supervision of professor Sławoj Ostrowski. Currently, he works at the home faculty as an assistant in the diploma studio of professor Mariusz Białecki. He is an active participant in Polish and foreign symposia. He presented his works during several individual and many group exhibitions.