Marek Średniawa

Marek Średniawa

Marek Średniawa

Wydział: Wzornictwo

E-mail: marek.sredniawa@asp.gda.pl

Marek Średniawa

Bycie projektantem wzornictwa i nauczycielem akademickim Akademii Sztuk Pięknych, to w istocie ciągłe redefiniowanie pola swojego działania. „Sztuka ściera się z mechanizmami gospodarczymi i nie chce być okiełznywana przez naukę, mechanizmy gospodarcze nie dostrzegają potrzeb duchowych, które zaspokaja sztuka i są trudno podatne na transfer myśli naukowej, wreszcie nauka nie zgadza się z subiektywnym postrzeganiem świata przez sztukę i albo nie dostrzega gospodarki, albo entuzjastycznie chce jej służyć zapominając o swojej podstawowej powinności, jaką jest poszukiwanie prawideł rządzących światem.”

Urodzony w 1963 roku. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Pracę dyplomową pod kierunkiem profesora Jacka Popka obronił w 1987 roku. Doktor habilitowany; w latach 2002–2008 był Prorektorem do spraw nauki ASP w Gdańsku. Od początku XXI wieku zwolennik koncepcji projektowania tylko tego, co jest konieczne. Zajmuje się metodyką projektowania i ergonomią w projektowaniu. Projektował dla firm: Pesa, Eltra, Siled, Telkom-Telmor, PZL Świdnik. Najważniejsze nagrody: złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich dla sprzętu elektroinstalacyjny serii Gala, Grand Prix na targach TRAKO dla autobusu szynowego Partner (oba w ramach Grupy Projektowej D7) oraz trzecia nagroda na Biennale Sztuki Projektowania w Krakowie za projekt lampy Cartella wykonany z Katarzyną Podhajską-Średniawa. Współzałożyciel CentrumTransferu Technologii w Gdańsku. Laureat nagrody I stopnia MKiDN w roku 2014.

[2015]

"Being a designer and an academic teacher at the Academy of Fine Arts is essentially a constant redefinition of your field of activity. Art clashes with economic mechanisms and does not want to be tamed by science, economic mechanisms do not see the spiritual needs that are satisfied by art and are hardly susceptible to the transfer of scientific thought, finally, science does not agree with the subjective perception of the world by art and does not see the economy, or enthusiastically wants to serve her, forgetting her basic duty, which is to look for the rules that govern the world. "

Born in 1963. A graduate of the PWSSP (currently ASP) in Gdańsk. He defended his thesis under the supervision of professor Jacek Popek in 1987. Post-doctoral degree; in the years 2002–2008 he was the Vice-Rector for Science of the Academy of Fine Arts in Gdańsk. From the beginning of the 21st century, he advocated the concept of designing only what is necessary. He deals with design methodology and ergonomics in design. He designed for the companies: Pesa, Eltra, Siled, Telkom-Telmor, PZL Świdnik. The most important awards: the gold medal of the Poznań International Fair for the electrical installation equipment of the Gala series, the Grand Prix at the TRAKO fair for the railbus Partner (both within the D7 Project Group) and the third prize at the Biennale of Art Design in Crakow for the design of the Cartella lamp made by Katarzyna Podhajska-Średniawa. Co-founder of the Technology Transfer Center in Gdańsk. Laureate of the first prize of the Ministry of Culture and National Heritage in 2014.