Maciej Gorczyński

Maciej Gorczyński

Maciej Gorczyński; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Malarstwo

E-mail: maciej.gorczynski@asp.gda.pl

Maciej Gorczyński

„W swoich realizacjach podejmuję problemy sensu tworzenia, którego poszukuję w istocie ludzkich osobowości, kontemplując zło i dobro, barbarzyństwo i kulturę: podłość, moralność, zawiść, zdradę, chciwość, głupotę, itp., jak również drugą część natury ludzkiej, np. świętość, wiedzę, mądrość życiową, upatrując w tym wszystkim źródła, które daje moc sprawczą. Może na pierwszy rzut nie widać tego w moich realizacjach, ale na drugi widać. Nie lubię określać się mianem Artysty, to tylko taka poza – w głębi duszy jestem taki, jak inni. Obecnie pracuję nad nowym projektem, który chcę traktować jako działalność poszukiwawczą i wystawienniczą – prezentującą mój sposób myślenia o sztuce współczesnej – i zrealizować go w formie podróży artystycznej po różnych miastach Europy pod nazwą „Pływająca galeria ART WARIOR na jachcie Liberty”.”

Urodzony w 1957 roku w Sopocie, dyplom na Wydziale Malarstwa gdańskiej PWSSP w 1983 roku, przewód habilitacyjny w roku 2011. Obecnie prowadzi Pracownię Kształcenia Podstawowego. Zajmuje się wszelkimi dziedzinami sztuk wizualnych, w zależności od tego, na co ma w danej chwili ochotę – robi to, co lubi.

[2015]

"In my realizations I deal with problems of the sense of creation, which I seek in the essence of human personalities, contemplating evil and goodness, barbarism and culture: meanness, morality, envy, betrayal, greed, stupidity, etc., as well as the second part of human nature, e.g. holiness, Knowledge, life wisdom, seeing in all this a source that gives causative power. Maybe you can't see it in my projects at first glance, but at second you can see it. I don't like to call myself an Artist, and it's just such a pose – deep down, I am just like the others. I am currently working on a new project that I want to treat as an exploration and exhibition activity – presenting my way of thinking about contemporary Art – and implement it in the form of an artistic travel around various European cities under the name "Floating ART WARIOR gallery on the Liberty yacht"."

Born in Sopot in 1957, diploma at the Faculty of Painting at the PWSSP in Gdańsk in 1983, habilitation thesis in 2011. Currently, he runs the Basic Education Studio. He is involved in all fields of visual arts, depending on what he wants at the moment – he does what he likes.