Łukasz Butowski

Łukasz Butowski

Łukasz Butowski; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Grafika

E-mail: lukasz.butowski@asp.gda.pl

Łukasz Butowski

„Zajmuję się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową, zwłaszcza tradycyjną litografią. Jeżeli miałbym określić swoje poglądy artystyczne / filozoficzne / religijne, to chyba najbliżej mi do epikureizmu, zakładającego, w największym skrócie, że „szczęście polega na doznawaniu przyjemności, a nieszczęście na doznawaniu cierpień” [W. Tatarkiewicz, Historia filozofii]. W tym, co nazywam swoją twórczością, staram się przede wszystkim skoncentrować na odczuwaniu / wykonywaniu / wytwarzaniu przyjemności, choć często efekty pracy okupione są sporym cierpieniem i wysiłkiem, a i motywy z radosnych przeobrażają się w trakcie pracy w krańcowo, wręcz ostatecznie, smutne (śmierć, przemijanie, rozpacz). Mimo to nadal czerpię z tego, co robię, sporo przyjemności, ot taki art-masochizm. W związku z tym uważam się za artystę bardzo nowoczesnego, mimo iż, pracuję w tradycyjnych „mediach”.”

Urodzony w 1981 roku w Gdyni. Absolwent malarstwa na gdańskiej ASP – studia w latach 2002–2007. W czerwcu 2007 obronił dyplom z malarstwa w pracowni profesor Teresy Miszkin z aneksami z litografii w pracowni profesora Zbigniewa Gorlaka oraz rysunku w pracowni profesora Romana Gajewskiego. Od listopada 2007 roku pracował jako asystent w pracowni litografii profesora Gorlaka. Od 2017 prowadzi pracownię litografii. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach i prezentacjach sztuki w kraju i zagranicą. Obecnie Prodziekan Wydziału Grafiki.

[2015]

"My artistic work consists of painting, drawing and workshop graphics, especially traditional lithography. If I were to define my artistic / philosophical / religious views, it is probably the closest to epicureanism, assuming, in a nutshell, that "happiness consists in experiencing pleasure, and unhappiness consists in suffering" [W. Tatarkiewicz, History of Philosophy]. In what I call my creativity, I try to concentrate first of all on feeling / making / producing pleasure. However, often the effects of work are paid for with considerable suffering and effort, and the motives of joyful ones transform during creation into incredibly, ultimately sad (death, evanescence, despair). Despite this, I still get a lot of pleasure from what I do, that's just art-masochism. Therefore, I consider myself as a very modern artist, although I work in traditional "media"."

He was born in 1981 in Gdynia. A graduate of painting at the Gdańsk Academy of Fine Arts – studies in 2002–2007. In June 2007 he obtained his diploma in painting in the studio of Professor Teresa Miszkin with lithography annexes in the studio of Professor Zbigniew Gorlak and drawing in the studio of Professor Roman Gajewski. Since November 2007, he has been working as an assistant in the lithography studio of Professor Gorlak. He took part in several dozen exhibitions and art presentations in Poland and abroad. Currently a vice-dean of the Faculty of Graphics.