Krzysztof Bochra

Krzysztof Bochra

Krzysztof Bochra

Wydział: Wzornictwo

E-mail: krzysztof.bochra@asp.gda.pl

Krzysztof Bochra

„Projektowanie przestrzeni życiowej człowieka na statku to szczególnie trudne zadanie. W jednym obiekcie mieści się infrastruktura całego miasta, otoczona przez potężne żywioły. Odpowiednie zaprogramowanie skutecznego działania w skrajnych sytuacjach, zarówno marynarzy jak i całej jednostki, jest gwarantem przeżycia. Jednym z wielu trybów w mechanizmie twórczym odpowiedzialnym za tę gwarancję jest projektant wzornictwa.”

Absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projektant wzornictwa przemysłowego, specjalizujący się w projektowaniu architektury statków wodnych a w szczególności jednostek typu Offshore. Autor kilkudziesięciu projektów i kilkunastu statków zbudowanych w stoczniach na całym świecie. Od 2013 asystent na Specjalności Projektowanie Architektury Statków Wodnych ASP w Gdańsku. Od 2007 roku główny projektant architektury statków współpracujący z MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd.

 

MMC 967 MPV projekt architektoniczny lodołamacza wielozadaniowego. Jednostka napędzana gazem przeznaczona jest do obsługi torów wodnych jak i zbierania rozlewów ropy i materiał ropopochodnych oraz walki z pożarami. Projekt wykonany z zespołem MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. http://mmc-shipdesign.com.pl Ilustracja ©MMC.

 

MMC 9100 MRSV projekt architektury jednostki transportującej zarówno skonteneryzowany towar jak i np. łopaty wirników dla ferm wiatrowych. W projekcie wykorzystano nowatorski kadłub typu SBC opracowany w biurze MMC. Paliwem dla głównych silników jest LNG. Napęd wspomagany jest wirującymi walcami, wystawionymi na działanie wiatru, wykorzystującego efekt Magnusa zwany od nazwiska wynalazcy Rotorami Flettnera. Projekt wykonany z zespołem MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. http://mmc-shipdesign.com.pl Ilustracja © MMC.

 

MMC 887 MPSV projekt architektury wielozadaniowego statku wykorzystywanego między innymi do obsługi platform wiertniczych. Jednostka prowadzona jest przez 30 osób załogi. Na pokładzie istnieje możliwość zainstalowania, w zależności od potrzeb wielu specjalistycznych urządzeń, które mogą być zarządzane przez dodatkowych 60 osób specjalnego personelu. Statek wybudowany w tureckiej stoczni Selah dla włoskie armatora Marnavi Offshore. Projekt wykonany z zespołem MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd. http://mmc-shipdesign.com.pl Ilustracja © MMC.

[2020]

"Designing the living space of a man on a ship is a particularly difficult task. One facility contains the infrastructure of the entire city, surrounded by powerful elements. Proper programming of effective action in extreme situations, both for seamen and the whole unit, is a guarantee of survival. One of the many modes in the creative mechanism responsible for this guarantee is the industrial designer."

A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Industrial designer, specializing in designing the architecture of watercraft and in particular Offshore units. The author of dozens of projects and several ships built in shipyards all around the world. Since 2013, an assistant at the Specialty Designing the Architecture of Watercraft at the Academy of Fine Arts in Gdańsk. Since 2007, the principal designer of ship architecture cooperating with MMC Ship Design & Marine Consulting Ltd.