Kamil Kocurek

Kamil Kocurek

Kamil Kocurek

Wydział: Grafika

E-mail: kamil.kocurek@asp.gda.pl

Kamil Kocurek

„Ostatnie lata mojej pracy dotyczą działań związanych z tradycyjnym warsztatem graficznym, w głównej mierze skupiającym się na technikach wklęsłodruku, takich jak akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, sucha igła oraz wszelkimi modyfikacjami ich dotyczącymi. Szczególnie skupiam się na korelacjach z technologiami cyfrowymi oraz działaniach mających na celu tworzenie instalacji I kompozycji graficznych opartych na nowych formach przestrzennych. Poza pracą dydaktyczną i grafiką artystyczną zajmuje się także malarstwem akrylowo-olejnym, tworzeniem instalacji czy obiektów. Poprzez swoje prace artystyczne chcę poruszać problemy, które mnie samego nurtują i które uważam za ważne. Moje najnowsze prace mają na celu wyrażać problem utożsamiania wojny z grą i zabawą, zjawiska nierzeczywistości wojennej, metaforycznego pola walki, zacierających się granic realnego i wirtualnego świata.”

Urodzony w 1990 roku w Tychach. W 2015 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom wyróżniony medalem został zrealizowany w Pracowni Druku Wklęsłego prof. Jana Szmatlocha. Obecnie mieszka w Gdańsku i pracuje na Wydziale Grafiki gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Podstaw Grafiki Artystycznej dr hab. Magdaleny Hanysz-Stefańskiej. Od 2013 roku aktywnie uczestniczył w wielu wystawach i przeglądach grafiki artystycznej w Polsce i za granicą. W ciągu ostatnich lat zrealizował wystawy indywidualne w takich miastach jak Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz oraz Quebec City w Kanadzie. Jest laureatem między innymi Nagrody Głównej 1st Xuyuan International Print Biennial China w chińskim Pekinie (2016), Nagrody Głównej w 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland w Sfântu Gheorghe w Rumuni (2016) oraz 2 Nagrody w V International Biennial of Engraving Etching of Valladolid w Hiszpani (2016). Jest także zdobywcą Grand Prix Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2015) oraz Nagrody Rektorów ASP w gdańskim konkursie Najlepsze Dyplomy ASP (2015). Do najnowszych jego osiągnięć zalicza się Pierwsza Nagroda w I Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Artystycznej “Grafiteka” w Warszawie (2017) oraz Wyróżnienia Honorowe w 45th International Print Award Carmen Arozena w hiszpańskim Madrycie (2017) oraz podczas 3rd International Engraving Competition Jose Guadalupe Posada w Meksyku (2017). Kamil Kocurek był także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014) oraz Nagrody Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego (2013).

Aktualna strona internetowa: www.kamilkocurek.blogspot.com

[2019]

"The last years of my work concern activities related to the traditional graphic workshop, mainly focusing on gravure printing techniques, such as etching, aquatint, mezzotint, chipping, dry needle and any modifications related to them. I focus primarily on correlations with digital technologies and activities to create installations and graphic compositions based on new spatial forms. Besides teaching and artistic graphics, I also deal with acrylic and oil painting, creating installations and objects. Through my artistic work, I want to raise problems that bother me and which I consider essential. My latest works aim to express the problem of equating war with play and fun, the phenomenon of war unreality, the metaphorical battlefield, the blurring borders of the real and virtual world."

Born in 1990 in Tychy. In 2015, he graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice. The diploma awarded with the medal was realized in the Gravure Printing Studio of prof. Jan Szmatloch. He currently lives in Gdańsk and works at the Faculty of Graphic Arts of the Gdańsk Academy of Fine Arts in the Basics of Artistic Graphics studio of dr hab Magdalena Hanysz-Stefańska. From 2013, he actively participated in many exhibitions and reviews of artistic graphics in Poland and abroad. In recent years, he has individual exhibitions in cities such as Katowice, Warsaw, Poznan, Wroclaw, Bydgoszcz and Quebec City in Canada. He is a laureate of, among others, the Grand Prize of the 1st Xuyuan International Print Biennial China in Chinese Beijing (2016), the Grand Prize in the 4th Graphic Art Biennial of Szeklerland in Sfântu Gheorghe in Romania (2016) and the 2nd Prize in the 5th International Biennial of Engraving Etching of Valladolid in Spain (2016). He is also the winner of the Grand Prix of the Award of the Minister of Culture and National Heritage at the Polish Print Triennial in Katowice (2015) and the Academy of Fine Arts Rectors' Award in the Competition "Esteemed Graduates of Academies of Fine Arts" (2015). His latest achievements include the First Prize at the 1st National Graphic Arts Competition "Grafiteka" in Warsaw (2017) and Honorary Award at the 45th International Print Award by Carmen Arozena in Madrid, Spain (2017) and during the 3rd International Engraving Competition Jose Guadalupe Posada in Mexico ( 2017). Kamil Kocurek was also a scholarship holder of the Minister of Science and Higher Education (2014) and the Minister of Culture and National Heritage (2013).