Grażyna Totwen-Kilarska

Grażyna Totwen-Kilarska

Grażyna Totwen-Kilarska; fot. Bartosz Żukowski

Wydział: Architektura

E-mail: grazyna.kilarska@asp.gda.pl

Grażyna Totwen-Kilarska

„Kultywuję tradycję rodzinną repatriowanego w 1945 roku Wileńskiego Teatru Łątek poprzez publikacje, wykłady, recitale marionetkowe i wystawy – artykuł w Wilno Teatralne pod red. M. Kozłowskiej, 1998; wystawa Wileński Teatr Łątek i jego transformacje, NCK 1994; wystawa Od figurek do marionetek, Muzeum Narodowe w Gdańsku 2015. Przedmiotem moich badań jest modelowa przestrzeń teatru lalek.”

Urodzona w 1955 roku w Gdańsku. Absolwentka Wydziału Architektury i Wzornictwa gdańskiej PWSSP (obecnie ASP), dyplom pod kierunkiem profesora Bolesława Petryckiego w 1981, zaś kwalifikację I stopnia w 2000. Pracuje na ASP w Gdańsku prowadząc zajęcia w pracowniach Scenografii oraz Kompozycji i Struktur Wizualnych. Tworzy projekty i realizacje w dziedzinie architektury wnętrz (także pod ochroną konserwatorską w zespole Comart) oraz w dziedzinie wystawiennictwa i scenografii – Pchła Szachrajka, Teatr Miniatura w Gdańsku, 2008; współpraca z Teatrem Rozmaitości w ramach Mozartiana 2011; wykłady Źródła teatru lalek wraz z prezentacją technik lalkowych; udział w projekcie Teatr z klasą jako asystentka profesora Andrzeja Markowicza; projekt Teatr lalek łączy pokolenia 2015; współpraca z redakcją Słownika Biograficznego Teatru. Laureatka I nagrody za koncepcję przedstawienia Impresja na tematy polskie w Konkursie Fundacji Tańca i Muzyki im. K. Biegańskiej 2008, autorka scenografii do przedstawień Zespołu Baletowego Fryderykiana w Centrum Św. Jana w Gdańsku 2013–15. Tworzy także kompozycje malarskie.

[2015]

"I cultivate the family tradition of the Vilnius Łątek Theater repatriated in 1945 through publications, lectures, puppet recitals and exhibitions – an article in Vilnius Theater, edited by M. Kozłowska, 1998; Vilnius Theater Łątek exhibition and its transformations, NCK 1994; exhibition From figurines to puppets, National Museum in Gdańsk 2015. The subject of my research is the model space of the puppet theatre."

Born in 1955 in Gdańsk. A graduate of the Faculty of Architecture and Design at the PWSSP in Gdańsk (currently the Academy of Fine Arts), diploma under the supervision of Professor Bolesław Petrycki in 1981, and the first-degree qualification in 2000. She works at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, conducting classes in Scenography and Composition and Visual Structures. She creates projects and implementations in the field of interior architecture (also under conservation protection in the Comart team) as well as in the field of exhibition and stage design – Flea The Swindler, Miniatura Theater in Gdańsk, 2008; cooperation with the TR Warsaw as part of Mozartiana 2011; lectures Sources of puppet theatre with the presentation of puppet techniques; participation in the Theater with the Class project as an assistant to professor Andrzej Markowicz; The Puppet Theater connects generations project 2015; cooperation with the editors of the Dictionary of the Biographical Theater. Winner of the first prize for the concept of presenting Impression on Polish topics in the Competition of the K. Biegańska Dance and Music Foundation 2008, set designer for the performances of the Fryderykiana Ballet Group at the Center of St. Jana in Gdańsk 2013–15. She also creates painting compositions.