Bogna Łakomska

Bogna Łakomska

Bogna Łakomska

Wydział: Zakład Historii i Teorii Sztuki

E-mail: bogna.lakomska@asp.gda.pl

Bogna Łakomska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskała w 2016, a stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce w 2007 roku. W ASP w Gdańsku zatrudniona od 2011 na stanowisku adiunkta, a od 2019 na stanowisku profesora ASP. Prowadzi wykłady z historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, historii grafiki oraz zajęcia seminaryjne. Stypendystka National Taiwan Normal University (2004/2005), Science & Technology Fellowship Programme to China (2009–2011) i Korean Cultural Partnership Initiative (2014).

Od lat zajmuje się sztuką Dalekiego Wschodu. Od 2012 do 2019 pracowała w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie opiekując się zbiorami azjatyckimi. Działa w ramach Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata. Jest również autorką dwóch książek: Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX w. (2008) i Kolekcjonerstwo w Chinach do XII w. n.e. (2015), a także redaktorem serii wydawniczych Artistic Traditions of Non-European Cultures (2010, 2012) i Art of Orient (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Obecnie pracuje nad książką poświęconą wizerunkom zwierząt w sztuce chińskiej.

Biogram z dorobkiem naukowym – Pobierz

[2023]

She is a graduate of the Nicolaus Copernicus University. In 2016, she obtained a post-doctoral degree in humanities and a doctorate in humanities in art sciences in 2007. Bogna Łakomska has been employed at the Academy of Fine Arts in Gdańsk since 2011 – first as anassistant professor, and from 2019 as a professor of this Academy. She lectures on art and culture history, art analysis, graphic history, and teaches seminar classes. She was a scholarship holder of the National Taiwan Normal University (September 2004-June 2005), Science & Technology Fellowship Program to China (April 2009-April 2011) and the Korean Cultural Partnership Initiative (June – October 2014).

For years she has been researching the art of the Far East. From 2012 to 2019 she worked as a curator of Asian collections at the National Ethnographic Museum in Warsaw. She is also a member of the Polish Institute of World Art Studies and the author of two books: Lovers of "Chineseness" in ancient Poland. From the 17th to the early 19th century (2008) and Collecting in China until the 12th century AD (2015), She is also the editor of the publishing series Artistic Traditions of Non-European Cultures (2010, 2012) and Art of Orient (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Currently, she is working on a book on images of animals in Chinese art.