Roman Gajewski

Roman Gajewski

Roman Gajewski; fot. Bartosz Żukowski

Roman Gajewski

„Uprawiam sztukę zbierania i montażu utrwalonych form ludzkiej obecności, łącząc kondensację z zakrojem epickim i wykorzystując fotografię prasową. Traktuję twórczość jako swoisty pakt z rzeczywistością; zagapiam się na życie i życie obsługuję. Zajmuje mnie wzajemna relacja jednostki i zbiorowości wobec kulturowych i cywilizacyjnych przemian. Upominam się o człowieka liczonego pojedynczo. Przez moje obrazy przechodzą tłumy, a ja się w nich przeglądam.”

Urodzony w 1954 roku w Sopocie. Absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni profesora Władysława Jackiewicza w 1979 roku. Obecnie profesor w macierzystej uczelni. Malarz, rysownik, grafik, a także galerzysta, eseista i wydawca. W latach 1985–1986 stypendysta rządu włoskiego. Współpracował z Sabanci University w Stambule oraz Ecole superieure d'art et design w Orleans (Francja). Współzałożyciel galerii ASP Nowa Oficyna oraz Na Wieży. Inicjator wielu projektów oraz organizator i kurator wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Uczestnik ponad stu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Nie bierze udziału w wystawach konkursowych.

[2015]

"I cultivate the Art of collecting and editing fixed forms of human presence, combining condensation with epic lines and using press photography. I treat creativity as a specific pact with reality; I am gaping at life, serving life. I am interested in the mutual relationship of individuals and communities towards cultural and civilizational changes. I am standing up for a man counted individually. Crowds pass through my paintings, and I look at them."

He was born in 1954 in Sopot. A graduate of the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Gdańsk; diploma in the studio of Professor Władysław Jackiewicz in 1979. Currently a professor at his Alma Mater. Painter, draftsman, graphic artist, as well as a gallery leader, essayist and publisher. In the years 1985–1986 a scholarship holder of the Italian government. He cooperated with Sabanci University in Istanbul and Ecole superieure d'art et design in Orleans (France). Co-founder of the Academy of Fine Arts' gallery "Nowa Oficyna" and "Na Wieży" gallery. The initiator of many projects and organizer and curator of collective exhibitions in Poland and abroad. Participated in about one hundred exhibitions, both individual and collective. Does not take part in any competitive exhibitions.