Krzysztof Ludka

Krzysztof Ludka

Krzysztof Ludka

Krzysztof Ludka

„Przekształcam i układam elementy natury i technologii w obiekty użytkowe. Czynię to z przeświadczeniem, że atrakcyjność formy ma ścisły związek z prawami fizycznymi, które w najdoskonalszy sposób kształtują materię. Doceniam relacje materiału z użytą technologią, a także skromny nakład energetyczny włożony w realizację projektu, jako składniki oddziaływujące w obszarze estetyki.”

Urodzony w 1954 roku w Gdańsku. Studiował w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej uzyskując w 1979 roku dyplom magistra inżyniera. W 2006 roku otrzymał tytuł doktora w dyscyplinie sztuki użytkowe na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z gdańską ASP związany jest od 1981 roku. Obecnie prowadzi przedmiot Struktury Przestrzenne i zajęcia modelowania 3D – autoCAD w Pracowni Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz. Działalność projektową uprawia w obszarze designu, mebla i architektury wnętrz. W pracach wykorzystuje głównie drewno, metal i kamień. Spośród ponad pięćdziesięciu realizacji większość jest wykonana samodzielnie. Otrzymał wyróżnienie na V Biennale Sztuki Projektowania, Kraków 2003.

[2015]

"I transform and arrange elements of nature and technology into usable objects. I do this with the conviction that the form's attractiveness is closely related to physical laws that shape matter in the perfect way. I appreciate the relationship between the material and the technology used, as well as the modest energy expenditure invested in the project as components that influence the aesthetics."

He was born in 1954 in Gdańsk. He studied at the Ship Institute of the Gdańsk University of Technology, obtaining a Master Engineer degree in 1979. In 2006, he received a PhD in applied arts at the Academy of Fine Arts in Cracow. He has been associated with the Gdańsk Academy of Fine Arts since 1981. Currently, he conducts the course of Spatial Structures and 3D modeling classes – autoCAD in the Studio of the Basics of Interior Design. He practices design, furniture and interior architecture. He mainly uses wood, metal and stone. Of the more than fifty implementations, most are self-made. He received a distinction at the 5th Biennial of the Art of Design, Cracow 2003.